Du har inga produkter i varukorgen.

Välj en sida

Svens­ka Ört­me­di­cins­ka Insti­tu­tet

30 års svensk forsk­ning

✓ Max­i­mal ener­gi
✓ Ökad uthål­lig­het
✓ Snab­ba­re åter­hämt­ning

Läs mer om Adapt Sport >

✓ Max­i­mal ener­gi
✓ Ökad uthål­lig­het
✓ Snab­ba­re åter­hämt­ning

Läs mer om Adapt Sport >

✓ Mins­ka var­dags­stres­sen
✓ Var­va ner på kväl­len
✓ För­bätt­ra sömn­kva­li­tén

Läs Mer om Adapt Lugn >

✓ Mins­ka var­dags­stres­sen
✓ Var­va ner på kväl­len
✓ För­bätt­ra sömn­kva­li­tén

Läs Mer om Adapt Lugn >

✓ Öka din kon­cent­ra­tion
✓ Direkt­ver­kan­de vid trött­het
✓ Öka stres­stå­lig­he­ten

Läs Mer om Adapt Life >

✓ Öka din kon­cent­ra­tion
✓ Direkt­ver­kan­de vid trött­het
✓ Öka stres­stå­lig­he­ten

Läs Mer om Adapt Life >

✓ Mot trött­het
✓ Hjäl­per hår, hud och nag­lar
✓ Snäll mot magen

Läs Mer om Femi­ne­ral >

✓ Mot trött­het
✓ Hjäl­per hår, hud och skö­ra nag­lar
✓ Snäll mot magen

Läs Mer om Femi­ne­ral >

Redan förs­ta dosen ger effekt.

”Det mest spän­nan­de som hänt sedan antiox­i­dan­ter­na”. Så säger många fors­ka­re om adap­to­ge­ner. Det är en spe­ci­ell klass av helt natur­li­ga ämnen från växtri­ket som på cell­ni­vå sti­mu­le­rar krop­pens för­var mot påver­kan och sam­ti­digt ökar pre­sta­tions­för­må­gan, stres­stå­lig­he­ten samt däm­par oro.
På den­na sida kan du läsa mer om fyra nya effek­ti­va adap­to­gen­ba­se­ra­de pro­duk­ter för oli­ka situ­a­tio­ner i livet; när du behö­ver extra ener­gi och uthål­lig­het, när du vill fin­na ro, för att kla­ra stress eller när du som kvin­na vill ha ett järn-och mine­ral­till­skott med så myc­ket mer. Väl­kom­men.

Om Svens­ka Ört­me­di­cins­ka Insti­tu­tet

SÖI har i mer än 30 år fram­gångs­rikt utveck­lat och till­ver­kat effek­ti­va och tryg­ga egen­vårds­pro­duk­ter med väl­do­ku­men­te­rad effekt; bl a Kan Jang, Chi­san, Rysk Rot och Arctic Root. All pro­duk­tion – från väx­trå­va­ra till fär­di­ga pro­duk­ter – sker i Vall­ber­ga. Anlägg­ning­en är cer­ti­fi­e­rad enligt både GMP (Good Manu­factu­ring Practice) och API (Acti­ve Phar­ma­ceu­ti­cal Ingre­di­ent) med läke­me­dels­klas­si­fi­ce­ring för växt­ba­se­ra­de läke­me­del.

Läs mer om Ört­me­di­cins­ka

Vad är adap­to­ge­ner?

Adap­to­ge­ner sti­mu­le­rar vårt för­svar mot påver­kan på cell­ni­vå. Dess främs­ta egen­skap är att de hjäl­per krop­pen att hjäl­pa sig själv. Redan den förs­ta dosen ger effekt. Sub­stan­sens effekt är oer­hört välstu­de­rad och resul­ta­ten pub­li­ce­ra­de i veten­skap­li­ga tid­skrif­ter, ett 50-tal bara från vår egen forsk­ning. Adap­to­ge­ner är en spe­ci­ell klass av natur­li­ga ämnen som är erkän­da av såväl den ame­ri­kans­ka läke­me­dels­myn­dig­he­ten (FDA) som den euro­pe­is­ka (EMEA).

Läs mer om adap­to­ge­ner

Nyhe­ter

Adapt Lugn vann pri­set som Årets antistress­pro­dukt

Under Allt för häl­san mäs­san, som hölls den 10–12 novem­ber, vann Adapt Lugn pri­set som Årets antistress-pro­dukt. Adapt Lugn är en pro­dukt som du kan ta på dagen för att mins­ka stres­sen. Men du kan ock­så ta den en stund innan du går och läg­ger dig för att…

läs mer

Adapt Life är nomi­ne­rad till Årets ener­gi­boost

Adapt Life är ett paten­te­rat egen­vårds­me­del som rik­tar sig till dem som vill pre­ste­ra under men­tal och fysisk stress. Adapt Life vän­der sig till alla som vill fort­sät­ta att må bra, stär­ka orken, behål­la häl­san och kun­na kon­cen­tre­ra sig på det som är vik­tigt. Adapt…

läs mer

Adapt Lugn är nomi­ne­rad till Årets antistress­pro­dukt

Adapt Lugn är ett natur­ligt kost­till­skott som byg­ger på en lång tra­di­tion inom folk­me­di­cin och modern kli­nisk forsk­ning. Den inne­hål­ler rogi­van­de örter och medi­ci­nal­väx­ter som hjäl­per krop­pen att han­te­ra stress, ända ner på cell­ni­vå. Hjärt­klapp­ning,…

läs mer

Adapt Sport är nomi­ne­rad till Årets trä­nings­boost

När det gjor­des en omfat­tan­de veten­skap­lig stu­die där drygt 200 top­pid­rotts­män del­tog visa­de den att Adapt Sport mot­ver­kar utmatt­ning efter hård trä­ning. Män­nen som del­tog i stu­di­en utö­va­de både styr­ke- och uthål­lig­hets­spor­ter. Adapt Sport är en svensk upp­täckt och…

läs mer

Georg Wik­man nomi­ne­rad till Årets häl­so­hjäl­te

För 50 år sedan star­ta­de fysi­kern och fors­ka­ren Georg Wik­man Svens­ka Ört­me­di­cins­ka Insti­tu­tet. Georg var först i värl­den att till­ver­ka kost­till­skott av adap­to­ge­ner. Han star­ta­de SÖI som en ide­ell för­e­ning för att han vil­le impor­te­ra­de väx­ter från Ama­zo­nas regn­sko­gar…

läs mer

Femi­ne­ral är nomi­ne­rad som Årets kvin­no­pro­dukt

Mel­lan den 10 och 12 novem­ber pågår Allt för häl­san mäs­san i Älv­sjö. Nytt för i år är att tid­ning­en Kure­ra i sam­ar­be­te med häl­so­kost­ked­jor­na Life och Häl­so­kraft har instif­tat en täv­ling – Swe­dish Health Awards – där pris till årets bäs­ta inspi­ra­tör, influ­en­ser,…

läs mer
Share This