Du har inga produkter i varukorgen.

Välj en sida

Adapt Life

✓ Ökad men­tal pre­sta­tion  ✓ Bätt­re kon­cent­ra­tion  ✓ Nor­mal kortisolnivå 

✓ Mins­kar åldersbesvär

En ren substans

Ingå­en­de adap­to­gen­sub­stans är tes­tad utan anmärk­ning avse­en­de “doping­e­gen­ska­per” av ett UKAS-cer­ti­fi­e­rat labo­ra­to­ri­um i Eng­land, ackre­di­te­rat såväl inom Stor­bri­tan­ni­en som övri­ga EU.

Rekom­men­de­rad dag­lig dos

Ta 15 ml eller 2 kaps­lar i sam­band med fru­kost eller före men­tal och fysisk ansträng­ning. Vid extra behov kan dosen ökas upp till det dubbla.

Var köper jag Adapt Life?

Köp Adapt Life (kaps­lar och mix­tur) och övri­ga adap­to­gen­ba­se­ra­de hälso­me­del i vår web­s­hop, häl­so­fack­han­deln eller utval­da apotek.

Välj fly­tan­de form eller kapslar

Adapt Life finns dels i fly­tan­de form på flas­ka, dels i för­pack­ning med kaps­lar. En flas­ka inne­hål­ler 500 ml. Kaps­lar­na lig­ger enkelt för­pac­ka­de som en månads­för­bruk­ning med 60 vege­ta­bi­lis­ka kapslar.

Köp Adapt Life

Köp Adapt Life (kaps­lar och mix­tur) och övri­ga adap­to­gen­ba­se­ra­de hälso­me­del i vår web­s­hop, häl­so­fack­han­deln eller utval­da apotek.

Sti­mu­le­rar krop­pens natur­li­ga skyddsmekanismer

Adapt Life kan åter­stäl­la krop­pens natur­li­ga funk­tio­ner vid stress 

Med stress avses sånt som påver­kar hela vår kropp, ända ner på cell­ni­vå. Stress kan upp­stå som ett resul­tat av hårt arbe­te, fysisk trä­ning, oli­ka födoäm­nen, läke­me­del, kemi­ka­li­er, skad­lig strål­ning, sto­ra tem­pe­ra­tur­va­ri­a­tio­ner och psy­kisk påfrestning.

Hjär­na, hjär­ta och kärl 

I kli­nis­ka stu­di­er har sub­stan­ser­na i Adapt Life visat sig kun­na öka den fysis­ka och men­ta­la pre­sta­tions­för­må­gan, samt påskyn­da åter­hämt­ning­en efter ansträngning.

De har även visat sig mot­ver­ka ålders­re­la­te­ra­de besvär i hjär­na, hjär­ta och kärl. Att sub­stan­ser­na har en så märk­bar och omfat­tan­de effekt beror på att de sti­mu­le­rar krop­pens egna skydds­me­ka­nis­mer. I cel­ler­na främ­jar de bildan­det av skydds­pro­te­i­ner, så kal­la­de Hsp-pro­te­i­ner och i hjär­nan främ­jar de bildan­det av anti-stressmolekyler.

Hur kan Adapt Life fun­ge­ra mot så många oli­ka sor­ters stress?

Adapt Life till­hör den nya kate­go­rin adap­to­ge­ner vil­ka ver­kar på cell­ni­vå, där effek­ter­na av de oli­ka stress­ty­per­na är likar­ta­de. Det är skä­let till att ett och sam­ma pre­pa­rat kan mot­ver­ka så många sor­ters stress. Adapt Life stär­ker krop­pens natur­li­ga för­svar mot stress genom att sti­mu­le­ra till en ökad pro­duk­tion av vär­me­chocks­pro­te­in Hsp72 och neu­ro­pep­tid Y (NPY).

Vär­me­chocks­pro­te­in Hsp72 som läg­ger sig som en sköld runt pro­te­i­ner­na i cel­len, vil­ket skyd­dar mot oli­ka agres­si­va, skad­li­ga ämnen, bland annat fria radi­ka­ler som bil­das vid stress. Utan skyddsmo­le­ky­len Hsp72 är ris­ken stör­re att s.dana ämnen ska­dar vik­ti­ga pro­te­i­ner som är nöd­vän­di­ga för cel­lens funktion.

Neu­ro­pep­tid Y (NPY), som ver­kar direkt på stres­sax­eln (utgörs av hjär­nans kört­lar hypo­ta­lamus och hypo­fy­sen samt bin­ju­rar­na), vil­ket mar­kant mins­kar stressp.slaget. NPY kom­mu­ni­ce­rar mel­lan nerv­cel­ler och påver­kar hjär­nans akti­vi­tet och funktioner.

Adapt Life byg­ger på paten­tet ADAPT 232 S som mot­ver­kar ålders­re­la­te­ra­de besvär, så kal­lad anti-ageing

Vik­ti­ga syner­gi­ef­fek­ter: 1 + 1 = 3

Genom att kom­bi­ne­ra oli­ka adap­to­ge­ner har Svens­ka Ört­me­di­cins­ka Insti­tu­tet lyc­kats få fram fler och bätt­re egen­ska­per än vad oli­ka adap­to­ge­ner har var och en för sig. Adap­to­ge­ner ”trig­gar” krop­pens natur­li­ga stress­re­spons­sy­stem genom att sti­mu­le­ra skyd­dan­de HSP- och NPY-mole­ky­ler. De adap­to­ge­na egen­ska­per­na för­stärks med det paten­te­ra­de adap­to­gen­kom­plex­et i Adapt Life, en syner­gi­ef­fekt upp­står! Adapt Lifes funk­tion och effekt är där­för ett direkt resul­tat av den exak­ta sammansättningen.

Den bevi­sa­de effek­ten av ADAPT 232 S här­rör från en syner­gis­tisk ver­kan av dess bestånds­de­lar. En mul­ti­tar­get effekt upp­står: 1 + 1 = 3.

Ener­gi och balans

Men det bäs­ta sät­tet att över­ty­ga sig om Adapt Lifes för­må­ga att pig­ga upp, ge ener­gi och åter­stäl­la balan­sen, är helt enkelt att pro­va när man själv kän­ner sig trött, och det oav­sett om din trött­het beror på fysisk trä­ning, hårt arbe­te eller sena nöjen.

– Syner­gi­ef­fek­ten har visat sig stär­ka cel­ler­nas för­svars­sy­stem, öka den psy­kis­ka och fysis­ka förm.gan till och med hos välträ­na­de rymd­be­sätt­ning­ar och eli­tid­rot­ta­re och fak­tiskt även för­längt livs­läng­den hos oli­ka djur, bland annat möss och råt­tor, kon­sta­te­rar forsk­nings­in­sti­tu­tets leda­re Georg Wikman.

Anti-age­ing

Svens­ka Ört­me­di­cins­ka Insti­tu­tet antog utma­ning­en för över 20 år sedan. Insti­tu­tets anti-age­ing-forsk­ning visar sig­ni­fi­kan­ta och lovan­de resul­tat. B.de vad det gäl­ler att öka den fysis­ka och psy­kis­ka pre­sta­tions­för­må­gan, som att bidra till mins­kad upp­komst av ålders­re­la­te­ra­de besvär.

✓ Ökad men­tal prestation

✓ Bätt­re koncentration

✓ Nor­mal kortisolnivå

✓ Mins­kar åldersbesvär

En ren substans!

Ingå­en­de adap­to­gen­sub­stans är tes­tad utan anmärk­ning avse­en­de “doping­e­gen­ska­per” av ett UKAS-cer­ti­fi­e­rat labo­ra­to­ri­um i Eng­land, ackre­di­te­rat såväl inom Stor­bri­tan­ni­en som övri­ga EU.

Rekom­men­de­rad dag­lig dos

Ta 15 ml eller 2 kaps­lar i sam­band med fru­kost eller före men­tal och fysisk ansträng­ning. Vid extra behov kan dosen ökas upp till det dubbla.

Var köper jag Adapt Life?

Köp Adapt Life (kaps­lar och mix­tur) och övri­ga adap­to­gen­ba­se­ra­de hälso­me­del i vår web­s­hop, häl­so­fack­han­deln eller utval­da apotek.

Välj fly­tan­de form eller kapslar

Adapt Life finns dels i fly­tan­de form på flas­ka, dels i för­pack­ning med kaps­lar. En flas­ka inne­hål­ler 500 ml. Kaps­lar­na lig­ger enkelt för­pac­ka­de som en månads­för­bruk­ning med 60 vege­ta­bi­lis­ka kapslar.

Köp Adapt Life

Köp Adapt Life (kaps­lar och mix­tur) och övri­ga adap­to­gen­ba­se­ra­de hälso­me­del i vår web­s­hop, häl­so­fack­han­deln eller utval­da apotek.

Sti­mu­le­rar krop­pens natur­li­ga skyddsmekanismer

Adapt Life kan åter­stäl­la krop­pens natur­li­ga funk­tio­ner vid stress 

Med stress avses sånt som påver­kar hela vår kropp, ända ner på cell­ni­vå. Stress kan upp­stå som ett resul­tat av hårt arbe­te, fysisk trä­ning, oli­ka födoäm­nen, läke­me­del, kemi­ka­li­er, skad­lig strål­ning, sto­ra tem­pe­ra­tur­va­ri­a­tio­ner och psy­kisk påfrestning.

Hjär­na, hjär­ta och kärl 

I kli­nis­ka stu­di­er har sub­stan­ser­na i Adapt Life visat sig kun­na öka den fysis­ka och men­ta­la pre­sta­tions­för­må­gan, samt påskyn­da åter­hämt­ning­en efter ansträngning.

De har även visat sig mot­ver­ka ålders­re­la­te­ra­de besvär i hjär­na, hjär­ta och kärl. Att sub­stan­ser­na har en så märk­bar och omfat­tan­de effekt beror på att de sti­mu­le­rar krop­pens egna skydds­me­ka­nis­mer. I cel­ler­na främ­jar de bildan­det av skydds­pro­te­i­ner, så kal­la­de Hsp-pro­te­i­ner och i hjär­nan främ­jar de bildan­det av anti-stressmolekyler.

Hur kan Adapt Life fun­ge­ra mot så många oli­ka sor­ters stress?

Adapt Life till­hör den nya kate­go­rin adap­to­ge­ner vil­ka ver­kar på cell­ni­vå, där effek­ter­na av de oli­ka stress­ty­per­na är likar­ta­de. Det är skä­let till att ett och sam­ma pre­pa­rat kan mot­ver­ka så många sor­ters stress. Adapt Life stär­ker krop­pens natur­li­ga för­svar mot stress genom att sti­mu­le­ra till en ökad pro­duk­tion av vär­me­chocks­pro­te­in Hsp72 och neu­ro­pep­tid Y (NPY).

Vär­me­chocks­pro­te­in Hsp72 som läg­ger sig som en sköld runt pro­te­i­ner­na i cel­len, vil­ket skyd­dar mot oli­ka agres­si­va, skad­li­ga ämnen, bland annat fria radi­ka­ler som bil­das vid stress. Utan skyddsmo­le­ky­len Hsp72 är ris­ken stör­re att s.dana ämnen ska­dar vik­ti­ga pro­te­i­ner som är nöd­vän­di­ga för cel­lens funktion.

Neu­ro­pep­tid Y (NPY), som ver­kar direkt på stres­sax­eln (utgörs av hjär­nans kört­lar hypo­ta­lamus och hypo­fy­sen samt bin­ju­rar­na), vil­ket mar­kant mins­kar stressp.slaget. NPY kom­mu­ni­ce­rar mel­lan nerv­cel­ler och påver­kar hjär­nans akti­vi­tet och funktioner.

Adapt Life byg­ger på paten­tet ADAPT 232 S som mot­ver­kar ålders­re­la­te­ra­de besvär, så kal­lad anti-ageing

Vik­ti­ga syner­gi­ef­fek­ter: 1 + 1 = 3

Genom att kom­bi­ne­ra oli­ka adap­to­ge­ner har Svens­ka Ört­me­di­cins­ka Insti­tu­tet lyc­kats få fram fler och bätt­re egen­ska­per än vad oli­ka adap­to­ge­ner har var och en för sig. Adap­to­ge­ner ”trig­gar” krop­pens natur­li­ga stress­re­spons­sy­stem genom att sti­mu­le­ra skyd­dan­de HSP- och NPY-mole­ky­ler. De adap­to­ge­na egen­ska­per­na för­stärks med det paten­te­ra­de adap­to­gen­kom­plex­et i Adapt Life, en syner­gi­ef­fekt upp­står! Adapt Lifes funk­tion och effekt är där­för ett direkt resul­tat av den exak­ta sammansättningen.

Den bevi­sa­de effek­ten av ADAPT 232 S här­rör från en syner­gis­tisk ver­kan av dess bestånds­de­lar. En mul­ti­tar­get effekt upp­står: 1 + 1 = 3.

Ener­gi och balans

Men det bäs­ta sät­tet att över­ty­ga sig om Adapt Lifes för­må­ga att pig­ga upp, ge ener­gi och åter­stäl­la balan­sen, är helt enkelt att pro­va när man själv kän­ner sig trött, och det oav­sett om din trött­het beror på fysisk trä­ning, hårt arbe­te eller sena nöjen.

– Syner­gi­ef­fek­ten har visat sig stär­ka cel­ler­nas för­svars­sy­stem, öka den psy­kis­ka och fysis­ka förm.gan till och med hos välträ­na­de rymd­be­sätt­ning­ar och eli­tid­rot­ta­re och fak­tiskt även för­längt livs­läng­den hos oli­ka djur, bland annat möss och råt­tor, kon­sta­te­rar forsk­nings­in­sti­tu­tets leda­re Georg Wikman.

Anti-age­ing

Svens­ka Ört­me­di­cins­ka Insti­tu­tet antog utma­ning­en för över 20 år sedan. Insti­tu­tets anti-age­ing-forsk­ning visar sig­ni­fi­kan­ta och lovan­de resul­tat. B.de vad det gäl­ler att öka den fysis­ka och psy­kis­ka pre­sta­tions­för­må­gan, som att bidra till mins­kad upp­komst av ålders­re­la­te­ra­de besvär.

Share This