Du har inga produkter i varukorgen.

Välj en sida

Adapt Lugn

✓ Mins­kar stress  ✓ Ger bätt­re sömn  ✓ Snabb effekt  ✓ Sta­bil sömncykel

Mins­ka den dag­li­ga stressen

Adapt Lugn är patent­skyd­dad och byg­ger på en kom­bi­na­tion av pan­to­tensy­ra och adap­to­ge­ner, samt magnesium.
Adapt Lugn är ett djup­ver­kan­de egen­vårds­me­del som ver­kar både hela krop­pen och på cell­ni­vå. Adapt Lugn bidrar till nerv­sy­ste­mets nor­ma­la funk­tion vid stress Adapt Lugn med­ver­kar även till nor­mal syn­tes och omsätt­ning av ste­ro­id­hor­mo­ner, spe­ci­ellt kor­ti­sol som är ett stress­hor­mon. Pan­to­tensy­ran i Adapt Lugn bidrar till en nor­mal pro­duk­tion av kor­ti­sol i binjurarna.

Hur sma­kar fly­tan­de Adapt Lugn?

Adapt Lugn har en ange­näm smak. Blan­da gär­na en dos i en kopp varmt vat­ten. Rör gär­na ner honung eller citron­ski­va. Drick och njut sedan i lugn och ro av de arom­ri­ka sma­ker­na och dof­ter­na från den svartvin­bär­sjuice och kamo­mill som ock­så ingår i Adapt Lugn.

En ren substans

Ingå­en­de adap­to­gen­sub­stans är tes­tad utan anmärk­ning avse­en­de “doping­e­gen­ska­per” av ett UKAS-cer­ti­fi­e­rat labo­ra­to­ri­um i Eng­land, ackre­di­te­rat såväl inom Stor­bri­tan­ni­en som övri­ga EU.

Rekom­men­de­rad dag­lig dos

Ta 20 ml eller 2 kaps­lar en stund innan sän­gå­en­de. Vid extra behov kan dosen ökas upp till det dubbla.

Var köper jag Adapt Lugn?

Köp Adapt Lugn (kaps­lar och mix­tur) och övri­ga adap­to­gen­ba­se­ra­de hälso­me­del i vår web­s­hop, häl­so­fack­han­deln eller utval­da apotek.

Välj fly­tan­de form eller kapslar

Adapt Lugn finns dels i fly­tan­de form på flas­ka, dels i för­pack­ning med kaps­lar. En flas­ka inne­hål­ler 500 ml. Kaps­lar­na lig­ger enkelt för­pac­ka­de som en månads­för­bruk­ning med 60 vege­ta­bi­lis­ka kapslar.

Köp Adapt Lugn

Köp Adapt Life (kaps­lar och mix­tur) och övri­ga adap­to­gen­ba­se­ra­de hälso­me­del i vår web­s­hop, häl­so­fack­han­deln eller utval­da apotek.

Adap­to­ge­ner skyd­dar mot fle­ra sor­ters stress – och ger snab­ba­re återhämtning

Adap­to­ge­ner är natur­li­ga ämnen som skyd­dar och för­bätt­rar åter­hämt­ning­en när krop­pen utsätts för oli­ka for­mer av stress, det vill säga hög psy­kisk och/eller fysisk belast­ning. Fle­ra far­ma­ko­lo­gis­ka och kli­nis­ka stu­di­er har visat att adap­to­ge­ner­nas åter­häm­tan­de och nor­ma­li­se­ran­de effek­ter kan kopp­las till att de sti­mu­le­rar den kropps­eg­na pro­duk­tio­nen och fri­sätt­ning­en av två typer av väl­kän­da nöd­vän­di­ga ämnen:

1. Vik­tigt antistressämne

Neu­ro­pep­tid Y (NPY), ett myc­ket vik­tigt antistres­säm­ne som är inblan­dat i en mång­fald fysi­o­lo­gis­ka pro­ces­ser i hjär­na och nerv­cel­ler som bland annat är nöd­vän­di­ga för min­ne, inlär­ning och and­ra kog­ni­ti­va funktioner.

2. Skydd med hjälp av ”stress­pro­te­i­ner”

Värmechockprotein72 (HSP72) har en skyd­dan­de ver­kan på cell­ni­vå, dvs det läg­ger sig runt och skyd­da vik­ti­ga ämnen när det trans­por­te­ras runt i våra väv­nads­cel­ler. Pro­duk­tio­nen av vär­me­chock­pro­te­i­ner ökar när krop­pen utsätts för dag­lig stress samt and­ra typer av stress, t ex inflam­ma­tion, kraf­tig kyla, vär­me, bul­ler och mil­jö­för­ore­ning­ar. Des­sa pro­te­i­ner kal­las för ”stress­pro­te­i­ner”, eftersom de är en del av krop­pens för­svar vid stress.

Adapt Lugn inne­hål­ler bland annat Adap­to­ge­ner som akti­ve­rar de natur­li­ga inbygg­da skydds­me­ka­nis­mer­na i cel­len samt i hela kroppen.

Krop­pens natur­li­ga system

Vid nor­mallä­ge ska kor­ti­sol­hal­ten vara näs­tan obe­fint­lig vid säng­gå­en­de, det­ta för att krop­pen ska var­va ner, vil­ket under­lät­tar insom­nan­det. På mor­go­nen, efter en avslutad sömn­cy­kel och direkt vid upp­vak­nan­det, sti­ger kor­ti­sol­hal­ten kraf­tigt. Det­ta ingår i krop­pens natur­li­ga system för att göra dig alert vid upp­vak­nan­det. Otill­räck­lig åter­hämt­ning, t ex för lite sömn leder till att kor­ti­sol­vär­de­na inte hin­ner gå ner till­räck­ligt under nat­ten. Då får kropp och nerv­sy­stem inte nog tid för att repa­re­ra och byg­ga upp sig igen – unge­fär som ett bat­te­ri som inte lad­das till­räck­ligt. Adapt Lugn hjäl­per krop­pen att nor­ma­li­se­ra stress­ni­vån så du lät­ta­re kan nå rätt återhämtning.

Akti­vi­tet-vila-åter­hämt­ning

En van­lig orsak till pro­blem med söm­nen är oro och stress – käns­lor som gör att ditt sym­pa­tis­ka stres­sy­stem är för aktivt när det är dags att sova. Stres­sy­ste­met hål­ler kvar kor­ti­sol­ni­vån på en hög nivå i din kropp så du får svårt att som­na i rätt tid.

Vik­ti­ga syner­gi­ef­fek­ter: 1+1=3

Adapt Lugn byg­ger på en kom­bi­na­tion av pan­to­tensy­ra och adap­to­ge­ner, samt mag­ne­sium. Pan­to­tensy­ran i Adapt Lugn bidrar till en nor­mal pro­duk­tion av kor­ti­sol i binjurarna.

Figu­ren visar sam­ban­det mel­lan häl­sa, stress/belastning och anpass­nings­för­må­ga = Adaption.

Defi­ni­tion av Häl­sa är enligt den ledan­de inter­na­tio­nel­la medi­cins­ka tid­skrif­ten The Lan­cet: ”Häl­sa är män­ni­skans förm.ga att anpas­sa sig till (väx­lan­de) mil­jö och omgivning”.

Ener­gire­sur­ser som krop­pen behö­ver – vad finns i ”bat­te­ri­et”?

Kor­ti­sol frigör:
1. ami­nosy­ror från musklerna
2. glu­kos (blod­soc­ker) från levern
3. fett­sy­ror från fettvävnad.

De här tre ener­gire­sur­ser­na behö­ver krop­pen för att vara i en posi­tiv aktiv fas, och kor­ti­sol i rätt mängd är där­för b.de bra och nöd­vän­digt för att ge din kropp energi.

För hög kor­ti­sol­ni­vå lång­va­rigt är där­e­mot skad­ligt och bidrar till trött­het, mins­kad mus­kel­mas­sa, ökad aptit och mins­kad sex­lust. Där­för är det vik­tigt att hål­la sin kor­ti­sol­ni­vå på rätt nivå och balan­se­rad över dygnet.

En störd sömn­cy­kel kan leda till en ohäl­so­sam nivå av det natur­li­ga stress­hor­mo­net kor­ti­sol. Adapt Lugn mot­ver­kar stress under dagen och bidrar till nor­mal pro­duk­tion av kor­ti­sol och en sömn­cy­kel i balans.

Vik­tigt med kor­ti­sol i balans 

Kor­ti­sol fri­sätts från bin­ju­rar­na när vi är stres­sa­de och är ett akti­vi­tets­hö­jan­de hor­mon. För­u­tom att kor­ti­sol till­fäl­ligt gör oss star­ka­re, bloc­ke­rar det östro­gen och mins­kar där­med fortplantningsförmågan.

Vid lång­va­rig stress kan bin­ju­rar­na bli så utmat­ta­de att de inte kan pro­du­ce­ra till­räck­ligt med kor­ti­sol inför upp­vak­nan­det – vil­ket kan göra det svårt att vak­na och kom­ma ur säng­en. Bin­ju­reut­matt­ning är allt­så en form av utmattningssyndrom.

Pro­duk­tio­nen av kor­ti­sol åter­häm­tar sig efter 3–4 dagars rejäl vila, men det går snabbt att fal­la till­ba­ka i sam­ma pro­blem igen, om man inte är för­sik­tig och mins­kar den stress som gör krop­pen utmattad.

✓ Mins­kar stress 

✓ Ger bätt­re sömn

✓ Snabb effekt

✓ Sta­bil sömncykel

Mins­ka den dag­li­ga stressen

Adapt Lugn är patent­skyd­dad och byg­ger på en kom­bi­na­tion av pan­to­tensy­ra och adap­to­ge­ner, samt magnesium.
Adapt Lugn är ett djup­ver­kan­de egen­vårds­me­del som ver­kar både hela krop­pen och på cell­ni­vå. Adapt Lugn bidrar till nerv­sy­ste­mets nor­ma­la funk­tion vid stress Adapt Lugn med­ver­kar även till nor­mal syn­tes och omsätt­ning av ste­ro­id­hor­mo­ner, spe­ci­ellt kor­ti­sol som är ett stress­hor­mon. Pan­to­tensy­ran i Adapt Lugn bidrar till en nor­mal pro­duk­tion av kor­ti­sol i binjurarna.

Hur sma­kar fly­tan­de Adapt Lugn?

Adapt Lugn har en ange­näm smak. Blan­da gär­na en dos i en kopp varmt vat­ten. Rör gär­na ner honung eller citron­ski­va. Drick och njut sedan i lugn och ro av de arom­ri­ka sma­ker­na och dof­ter­na från den svartvin­bär­sjuice och kamo­mill som ock­så ingår i Adapt Lugn.

En ren substans

Ingå­en­de adap­to­gen­sub­stans är tes­tad utan anmärk­ning avse­en­de “doping­e­gen­ska­per” av ett UKAS-cer­ti­fi­e­rat labo­ra­to­ri­um i Eng­land, ackre­di­te­rat såväl inom Stor­bri­tan­ni­en som övri­ga EU.

Rekom­men­de­rad dag­lig dos

Ta 20 ml eller 2 kaps­lar en stund innan sän­gå­en­de. Vid extra behov kan dosen ökas upp till det dubbla.

Var köper jag Adapt Lugn?

Köp Adapt Lugn (kaps­lar och mix­tur) och övri­ga adap­to­gen­ba­se­ra­de hälso­me­del i vår web­s­hop, häl­so­fack­han­deln eller utval­da apotek.

Välj fly­tan­de form eller kapslar

Adapt Lugn finns dels i fly­tan­de form på flas­ka, dels i för­pack­ning med kaps­lar. En flas­ka inne­hål­ler 500 ml. Kaps­lar­na lig­ger enkelt för­pac­ka­de som en månads­för­bruk­ning med 60 vege­ta­bi­lis­ka kapslar.

Köp Adapt Lugn

Köp Adapt Lugn (kaps­lar och mix­tur) och övri­ga adap­to­gen­ba­se­ra­de hälso­me­del i vår web­s­hop, häl­so­fack­han­deln eller på utval­da apotek.

Adap­to­ge­ner skyd­dar mot fle­ra sor­ters stress – och ger snab­ba­re återhämtning

Adap­to­ge­ner är natur­li­ga ämnen som skyd­dar och för­bätt­rar åter­hämt­ning­en när krop­pen utsätts för oli­ka for­mer av stress, det vill säga hög psy­kisk och/eller fysisk belast­ning. Fle­ra far­ma­ko­lo­gis­ka och kli­nis­ka stu­di­er har visat att adap­to­ge­ner­nas åter­häm­tan­de och nor­ma­li­se­ran­de effek­ter kan kopp­las till att de sti­mu­le­rar den kropps­eg­na pro­duk­tio­nen och fri­sätt­ning­en av två typer av väl­kän­da nöd­vän­di­ga ämnen:

1. Vik­tigt antistressämne

Neu­ro­pep­tid Y (NPY), ett myc­ket vik­tigt antistres­säm­ne som är inblan­dat i en mång­fald fysi­o­lo­gis­ka pro­ces­ser i hjär­na och nerv­cel­ler som bland annat är nöd­vän­di­ga för min­ne, inlär­ning och and­ra kog­ni­ti­va funktioner.

2. Skydd med hjälp av ”stress­pro­te­i­ner”

Värmechockprotein72 (HSP72) har en skyd­dan­de ver­kan på cell­ni­vå, dvs det läg­ger sig runt och skyd­da vik­ti­ga ämnen när det trans­por­te­ras runt i våra väv­nads­cel­ler. Pro­duk­tio­nen av vär­me­chock­pro­te­i­ner ökar när krop­pen utsätts för dag­lig stress samt and­ra typer av stress, t ex inflam­ma­tion, kraf­tig kyla, vär­me, bul­ler och mil­jö­för­ore­ning­ar. Des­sa pro­te­i­ner kal­las för ”stress­pro­te­i­ner”, eftersom de är en del av krop­pens för­svar vid stress.

Adapt Lugn inne­hål­ler bland annat Adap­to­ge­ner som akti­ve­rar de natur­li­ga inbygg­da skydds­me­ka­nis­mer­na i cel­len samt i hela kroppen.

Krop­pens natur­li­ga system

Vid nor­mallä­ge ska kor­ti­sol­hal­ten vara näs­tan obe­fint­lig vid säng­gå­en­de, det­ta för att krop­pen ska var­va ner, vil­ket under­lät­tar insom­nan­det. På mor­go­nen, efter en avslutad sömn­cy­kel och direkt vid upp­vak­nan­det, sti­ger kor­ti­sol­hal­ten kraf­tigt. Det­ta ingår i krop­pens natur­li­ga system för att göra dig alert vid upp­vak­nan­det. Otill­räck­lig åter­hämt­ning, t ex för lite sömn leder till att kor­ti­sol­vär­de­na inte hin­ner gå ner till­räck­ligt under nat­ten. Då får kropp och nerv­sy­stem inte nog tid för att repa­re­ra och byg­ga upp sig igen – unge­fär som ett bat­te­ri som inte lad­das till­räck­ligt. Adapt Lugn hjäl­per krop­pen att nor­ma­li­se­ra stress­ni­vån så du lät­ta­re kan nå rätt återhämtning.

Akti­vi­tet-vila-åter­hämt­ning

En van­lig orsak till pro­blem med söm­nen är oro och stress – käns­lor som gör att ditt sym­pa­tis­ka stres­sy­stem är för aktivt när det är dags att sova. Stres­sy­ste­met hål­ler kvar kor­ti­sol­ni­vån på en hög nivå i din kropp så du får svårt att som­na i rätt tid.

Här behö­ver vi en rubrik

Adapt Lugn byg­ger på en kom­bi­na­tion av pan­to­tensy­ra och adap­to­ge­ner, samt mag­ne­sium. Pan­to­tensy­ran i Adapt Lugn bidrar till en nor­mal pro­duk­tion av kor­ti­sol i binjurarna.

Ener­gire­sur­ser som krop­pen behö­ver – vad finns i ”bat­te­ri­et”?

Kor­ti­sol frigör:
1. ami­nosy­ror från musklerna
2. glu­kos (blod­soc­ker) från levern
3. fett­sy­ror från fettvävnad.

De här tre ener­gire­sur­ser­na behö­ver krop­pen för att vara i en posi­tiv aktiv fas, och kor­ti­sol i rätt mängd är där­för b.de bra och nöd­vän­digt för att ge din kropp energi.

För hög kor­ti­sol­ni­vå lång­va­rigt är där­e­mot skad­ligt och bidrar till trött­het, mins­kad mus­kel­mas­sa, ökad aptit och mins­kad sex­lust. Där­för är det vik­tigt att hål­la sin kor­ti­sol­ni­vå på rätt nivå och balan­se­rad över dygnet.

En störd sömn­cy­kel kan leda till en ohäl­so­sam nivå av det natur­li­ga stress­hor­mo­net kor­ti­sol. Adapt Lugn mot­ver­kar stress under dagen och bidrar till nor­mal pro­duk­tion av kor­ti­sol och en sömn­cy­kel i balans.

Figu­ren visar sam­ban­det mel­lan häl­sa, stress/belastning och anpass­nings­för­må­ga = Adaption.

Defi­ni­tion av Häl­sa är enligt den ledan­de inter­na­tio­nel­la medi­cins­ka tid­skrif­ten The Lan­cet: ”Häl­sa är män­ni­skans förm.ga att anpas­sa sig till (väx­lan­de) mil­jö och omgivning”.

Vik­tigt med kor­ti­sol i balans 

Kor­ti­sol fri­sätts från bin­ju­rar­na när vi är stres­sa­de och är ett akti­vi­tets­hö­jan­de hor­mon. För­u­tom att kor­ti­sol till­fäl­ligt gör oss star­ka­re, bloc­ke­rar det östro­gen och mins­kar där­med fortplantningsförmågan.

Vid lång­va­rig stress kan bin­ju­rar­na bli så utmat­ta­de att de inte kan pro­du­ce­ra till­räck­ligt med kor­ti­sol inför upp­vak­nan­det – vil­ket kan göra det svårt att vak­na och kom­ma ur säng­en. Bin­ju­reut­matt­ning är allt­så en form av utmattningssyndrom.

Pro­duk­tio­nen av kor­ti­sol åter­häm­tar sig efter 3–4 dagars rejäl vila, men det går snabbt att fal­la till­ba­ka i sam­ma pro­blem igen, om man inte är för­sik­tig och mins­kar den stress som gör krop­pen utmattad.

Share This