Du har inga produkter i varukorgen.

Välj en sida

Adapt Sport

✓ Max­i­mal ener­gi  ✓ Ökad uthål­lig­het  ✓ Snab­ba­re åter­hämtning ✓ Effekt inom 1 timme 

Rubrik - Adapt Sport - 20 års unik svensk forskning - från cell till människa - bakom upptäckt av Adapt Sport

Peak your per­for­man­ce – naturally!

Över två decen­ni­ers forsk­ning har lett till ett genom­brott för en ny paten­te­rad pro­dukt som opti­me­rar pre­sta­tio­nen och ger snab­ba­re återhämtning.

Svens­ka Ört­me­di­cins­ka Insti­tu­tet har utveck­lat Adapt Sport i sam­ar­be­te med väl­kän­da fors­ka­re inom bio­me­di­cin vid oli­ka uni­ver­si­tet och insti­tu­tio­ner. Utveck­ling­en bör­ja­de inom rymd­me­di­cin under tids­pe­ri­o­den 1990–1994, och fort­sat­te bland elitidrottare.

Adapt Sport är ett helt nytt slags egen­vårds­me­del inom sport och motion som rik­tar sig till dig som vill för­bätt­ra din pre­sta­tion samt få en snab­ba­re åter­hämt­ning efter trä­nings­pas­set. Adapt Sport vän­der sig till idrot­ta­re och motionärer.
Adapt Sport mot­ver­kar utmatt­ning efter krä­van­de träning.

Adapt Sport har en snabb­ver­kan­de effekt. Du mär­ker skill­nad redan efter cir­ka 1 timme.

Adapt Sport är till för dig som vill pre­ste­ra max­i­malt och åter­häm­ta dig snab­ba­re, både under men­tal och fysisk stress.

En ren substans

Ingå­en­de adap­to­gen­sub­stans är tes­tad utan anmärk­ning avse­en­de “doping­e­gen­ska­per” av ett UKAS-cer­ti­fi­e­rat labo­ra­to­ri­um i Eng­land, ackre­di­te­rat såväl inom Stor­bri­tan­ni­en som övri­ga EU.

Rekom­men­de­rad dag­lig dos

Ta 20 ml eller 2 kaps­lar före men­tal och fysisk ansträng­ning. Vid extra behov kan dosen ökas upp till det dubbla.

Var köper jag Adapt Sport?

Köp Adapt Sport (kaps­lar och mix­tur) och övri­ga adap­to­gen­ba­se­ra­de hälso­me­del i vår web­s­hop samt på Life och Häl­so­kraft.

Välj fly­tan­de form eller kapslar

Adapt Sport finns dels i fly­tan­de form på flas­ka, dels i för­pack­ning med kaps­lar. En flas­ka inne­hål­ler 500 ml. Kaps­lar­na lig­ger enkelt för­pac­ka­de som en månads­för­bruk­ning med 60 vege­ta­bi­lis­ka kapslar.

Köp Adapt Sport

Köp Adapt Sport (kaps­lar och mix­tur) och övri­ga adap­to­gen­ba­se­ra­de hälso­me­del i vår web­s­hop, häl­so­fack­han­deln eller utval­da apotek.

Den hit­tills störs­ta veten­skap­li­ga stu­di­en gjord på elitidrottare

I den veten­skap­li­ga tid­skrif­ten Jour­nal of Athle­tic Enhan­ce­ment redo­vi­sas resul­ta­ten från en kli­nisk stu­die på 215 eli­tid­rot­ta­re under inten­si­va trä­nings­pe­ri­o­der. En av fors­kar­na i stu­di­en är anti­do­ping­ex­per­ten Areg Hov­han­ni­sy­an  (WADA – World Anti-Doping Agen­cy), en annan är Mag­nus Nylan­der, medi­ci­ne dok­tor och en av Sve­ri­ges främs­ta fors­ka­re inom nutrition.

Eli­tid­rot­ta­re del­tog i en veten­skap­lig dub­bel­blind stu­die där man jäm­för­de Adapt Sport med pla­ce­bo. Idrot­tar­na utö­va­de allt från brott­ning, judo och fri­id­rott till ishoc­key, fot­boll och bas­ket – spor­ter som krä­ver styr­ka samt fysisk och psy­kisk uthål­lig­het. Syf­tet med stu­di­en var att stu­de­ra vad en månads dag­ligt intag av Adapt Sport har för effekt på åter­hämt­ning och pre­sta­tions­för­må­ga i sam­band med hård trä­ning och tävling.

Vad visa­de studien?

Stu­di­en visa­de att Adapt Sport öka­de idrotts­män­nens kapa­ci­tet att kla­ra fysisk och men­tal påfrest­ning samt mins­ka­de åter­hämt­nings­ti­den. Upp­mät­ta para­met­rar som ned­satt kon­cent­ra­tion och reak­tions­för­må­ga för­bätt­ra­des samt upp­levd stress och trött­het mins­ka­de märkbart.

Två basketspelare och en boll
En löpare som startar
Två hockeyspelare tekar
En höjdhoppare mitt i hoppet
Två brottare som brottas

Rätt balans: Det anabo­la index­et (AI)

En våg med kortisol och testosteron i obalans

Oba­lans i AI-värdet.

Adapt Sport gav rätt balans mel­lan trä­ning och åter­hämt­ning vil­ket är vik­tigt i all trä­ning. Balan­sen kan man idag mäta i blo­da­na­ly­ser av kor­ti­sol och testos­te­ron. För­hål­lan­det mel­lan des­sa två vär­den ger sedan det anabo­la index­et (AI), vil­ket gäl­ler både för man och kvinna.

Är kor­ti­sol­vär­det för högt jäm­fört med testos­te­ronvär­det blir AI lågt och man behö­ver mer vila/återhämtning, men om kor­ti­sol­vär­det är för lågt bör man trä­na mer för bäs­ta resultat.

Den myc­ket omfat­tan­de idrotts­stu­di­en visa­de klart att balan­sen som man såg i  AI-vär­det blev betyd­ligt bätt­re. Det­ta berod­de att krop­pen åter­häm­ta­de sig bätt­re och trä­ning­en hade opti­mal verkan.

En våg med kortisol och testosteron i balans

Balans. Kor­ti­sol behövs för träningen/påfrestningen och testos­te­ron för uppbyggnaden.

Trä­nings­ef­fekt

Diagram om traningseffekt med och utan adapt sport

Dia­gram­met visar för­hål­lan­det mel­lan upp­byg­gan­de och ”ned­bry­tan­de” pro­ces­ser i krop­pen vid trä­ning, det vill säga för­hål­lan­det mel­lan nivå­er­na av testos­te­ron och kor­ti­sol. Det­ta index visar på hur väl krop­pen sva­rar på fysisk träning.

Mins­kar mjölksyrenivåerna

Diagram om mjölksyra före och efter anvandning av adapt sport

Mjölk­syre­ni­vå­er­na mät­tes för att utvär­de­ra åter­hämt­ning efter hård trä­ning och täv­ling. Adapt Sport mins­ka­de mjölk­syre­ni­vån kraf­tigt jäm­fört med pla­ce­bo (”soc­ker­pil­ler”).

För­änd­ring av prestationsförmågan

Ett diagram över prestationsformåga före och efter användning av adapt sport

För­änd­ring av fysisk pre­sta­tions­för­må­ga Stap­lar­na visar för­änd­ring av fysisk pre­sta­tions­för­må­ga efter 28 dagars använd­ning av Adapt Sport jäm­fört med placebo.

Bonu­sef­fekt – för­bätt­rad men­tal skärpa

Hård trä­ning påver­kar även den men­ta­la pre­sta­tions­för­må­gan (skär­pa) som i all­män­het för­säm­ras. Idrot­tar­na fick genom­gå fle­ra tes­ter som mäter till exem­pel trött­het, reak­tions­för­må­ga etc. Resul­ta­ten visas nedan.

Test av reaktionsförmågan

Diagram över reaktionsförmåga före och efter användning av adapts sport

Poängskill­nad Pla­ce­bo & Adapt Sport (Ju mind­re vär­de desto bättre)

A. Con­nors test vid trötthet
(CCPT – Con­nors Con­ti­nu­ous Per­for­man­ce Test). Tes­ten mäter för­må­gan att foku­se­ra samt upp­fatt­nings­för­må­gan i ett stan­dar­di­se­rat dato­ri­se­rat test. Man mäter reaktionsförmågan.

Utvär­de­ring av effek­ter­na av trötthet

Resul­tat före och efter använd­ning av Adapt Sport (Ju mind­re vär­de desto bättre) 

B. Trött­hets- och svårighetsgradsskalan
FSS (Fati­gue Seve­ri­ty Sca­le) den s k Trött­hets- och svå­rig­hets­grads­ska­lan är en metod för att utvär­de­ra effek­ter­na av trött­het. Ska­lan visar en jäm­fö­rel­se av skill­na­den före och efter behandling.

Adapt Sport – den mest effek­ti­va kombinationen

Adapt Sport byg­ger på upp­täck­ten av en så kal­lad syner­gi­ef­fekt (för­stärk­nings­ef­fekt) mel­lan pan­to­tensy­ra (B5) och adap­to­ge­na ämnen i bio­me­di­cinsk studie.

Syner­gi­ef­fekt: 1 +1 = 3

Den bevi­sa­de effek­ten av ADAPT 232 S här­rör från en syner­gis­tisk ver­kan av dess bestånds­de­lar. En mul­ti­tar­get effekt upp­står: 1 + 1 = 3 (se figur).

De adap­to­ge­na egen­ska­per­na för­stärks med det paten­te­ra­de adap­to­gen­kom­plex­et Adapt Sport. 

Den veten­skap­li­ga stu­di­en blev inter­na­tio­nellt upp­märk­sam­mad och pub­li­ce­rad i Glo­bal Medi­cal Disco­ve­ry, 8 maj 2013. Man kan för­enk­lat säga att 1 + 1 = 3, dvs kom­bi­na­tio­nen ger stör­re ver­kan än sum­man av delar­na (= synergieffekt).

Adapt sport synergipil

Adapt Sports ambassadörer

Martin Lidberg

MARTIN LIDBERG fd världs­mäs­ta­re i brottning:

Jag är tidi­ga­re världs­mäs­ta­re i brott­ning och har efter min idrotts­kar­riär fort­satt att trä­na hårt och regel­bun­det. När jag använ­der ADAPT SPORT så kän­ner jag en bätt­re åter­hämt­ning både under och efter mina träningspass.

Magnus Nylander

MAGNUS NYLANDER medi­ci­ne dok­tor, närings­fors­ka­re och en av de ledan­de inom nut­ri­on och näring: 

– Att akti­va män­ni­skor och idrot­ta­re beskri­ver att de pre­ste­rar bätt­re och mår så bra av ADAPT SPORT för­vå­nar mig inte och är helt i lin­je med våra veten­skap­ligt pub­li­ce­ra­de “tungt vägan­de” forsk­nings­re­sul­tat. Forsk­nings­stu­di­er som nu får gehör och cite­ras över hela världen.

Johan Edin

Johan Edin, utta­gen till längdlandslaget:

– Om ADAPT SPORT: Jag upp­le­ver mig ännu mer foku­se­rad och orkar inte minst hål­la ihop tek­ni­ken bätt­re när jag trä­nar rik­tigt hårt eller tävlar.

Peter Larsson

Peter Lar­s­son, efter sina sex världs­cup­seg­rar, samt­li­ga tag­na i Düs­sel­dorf, kal­la­des Lar­s­son “Kung­en av Düsseldorf”:

– Efter min skid­kar­riär har jag rest myc­ket i job­bet. Jag har haft pro­blem med åter­kom­man­de infek­tio­ner och lång­va­rig trött­het. Sen jag bör­ja­de att använ­da ADAPT SPORT, har jag bli­vit i stort sett infek­tions­fri, fått mer ener­gi och trött­he­ten är som bortblåst.

rubrik: adapt sport 20 års unik svensk forskning från cell till människa bakom upptäckt av adapt sport

Peak your per­for­man­ce – naturally!

Över två decen­ni­ers forsk­ning har lett till ett genom­brott för en ny paten­te­rad pro­dukt som opti­me­rar pre­sta­tio­nen och ger snab­ba­re återhämtning.

Svens­ka Ört­me­di­cins­ka Insti­tu­tet har utveck­lat Adapt Sport i sam­ar­be­te med väl­kän­da fors­ka­re inom bio­me­di­cin vid oli­ka uni­ver­si­tet och insti­tu­tio­ner. Utveck­ling­en bör­ja­de inom rymd­me­di­cin under tids­pe­ri­o­den 1990–1994, och fort­sat­te bland elitidrottare.

Adapt Sport är ett helt nytt slags egen­vårds­me­del inom sport och motion som rik­tar sig till dig som vill för­bätt­ra din pre­sta­tion samt få en snab­ba­re åter­hämt­ning efter trä­nings­pas­set. Adapt Sport vän­der sig till idrot­ta­re och motionärer.
Adapt Sport mot­ver­kar utmatt­ning efter krä­van­de träning.

Adapt Sport har en snabb­ver­kan­de effekt. Du mär­ker skill­nad redan efter cir­ka 1 timme.

Adapt Sport är till för dig som vill pre­ste­ra max­i­malt och åter­häm­ta dig snab­ba­re, både under men­tal och fysisk stress.

En ren substans

Ingå­en­de adap­to­gen­sub­stans är tes­tad utan anmärk­ning avse­en­de “doping­e­gen­ska­per” av ett UKAS-cer­ti­fi­e­rat labo­ra­to­ri­um i Eng­land, ackre­di­te­rat såväl inom Stor­bri­tan­ni­en som övri­ga EU.

Rekom­men­de­rad dag­lig dos

Ta 20 ml eller 2 kaps­lar före men­tal och fysisk ansträng­ning. Vid extra behov kan dosen ökas upp till det dubbla.

Var köper jag Adapt Sport?

Köp Adapt Sport (kaps­lar och mix­tur) och övri­ga adap­to­gen­ba­se­ra­de hälso­me­del i vår web­s­hop samt på Life och Hälsokraft.

Välj fly­tan­de form eller kapslar

Adapt Sport finns dels i fly­tan­de form på flas­ka, dels i för­pack­ning med kaps­lar. Flas­kan finns att köpa i stor­le­kar­na 200ml och 500 ml. Kaps­lar­na lig­ger enkelt för­pac­ka­de som en månads­för­bruk­ning med 60 vege­ta­bi­lis­ka kapslar.

Köp Adapt Sport

Köp Adapt Sport (kaps­lar och mix­tur) och övri­ga adap­to­gen­ba­se­ra­de hälso­me­del i vår web­s­hop samt på Life och Hälsokraft.

Den hit­tills störs­ta veten­skap­li­ga stu­di­en gjord på elitidrottare

I den veten­skap­li­ga tid­skrif­ten Jour­nal of Athle­tic Enhan­ce­ment redo­vi­sas resul­ta­ten från en kli­nisk stu­die på 215 eli­tid­rot­ta­re under inten­si­va trä­nings­pe­ri­o­der. En av fors­kar­na i stu­di­en är anti­do­ping­ex­per­ten Areg Hov­han­ni­sy­an  (WADA – World Anti-Doping Agen­cy), en annan är Mag­nus Nylan­der, medi­ci­ne dok­tor och en av Sve­ri­ges främs­ta fors­ka­re inom nutrition.

Eli­tid­rot­ta­re del­tog i en veten­skap­lig dub­bel­blind stu­die där man jäm­för­de Adapt Sport med pla­ce­bo. Idrot­tar­na utö­va­de allt från brott­ning, judo och fri­id­rott till ishoc­key, fot­boll och bas­ket – spor­ter som krä­ver styr­ka samt fysisk och psy­kisk uthål­lig­het. Syf­tet med stu­di­en var att stu­de­ra vad en månads dag­ligt intag av Adapt Sport har för effekt på åter­hämt­ning och pre­sta­tions­för­må­ga i sam­band med hård trä­ning och tävling.

Vad visa­de studien?

Stu­di­en visa­de att Adapt Sport öka­de idrotts­män­nens kapa­ci­tet att kla­ra fysisk och men­tal påfrest­ning samt mins­ka­de åter­hämt­nings­ti­den. Upp­mät­ta para­met­rar som ned­satt kon­cent­ra­tion och reak­tions­för­må­ga för­bätt­ra­des samt upp­levd stress och trött­het mins­ka­de märkbart.

Rätt balans: Det anabo­la index­et (AI)

En våg med kortisol och testosteron i Obalans

Oba­lans i AI-värdet.

Trä­nings­ef­fekt

Diagram om träningseffekt med och utan adapt sport

Dia­gram­met visar för­hål­lan­det mel­lan upp­byg­gan­de och ”ned­bry­tan­de” pro­ces­ser i krop­pen vid trä­ning, det vill säga för­hål­lan­det mel­lan nivå­er­na av testos­te­ron och kor­ti­sol. Det­ta index visar på hur väl krop­pen sva­rar på fysisk träning.

Mins­kar mjölksyrenivåerna

Diagram om mjölksyra före och efter användning av adapt sport

Mjölk­syre­ni­vå­er­na mät­tes för att utvär­de­ra åter­hämt­ning efter hård trä­ning och täv­ling. Adapt Sport mins­ka­de mjölk­syre­ni­vån kraf­tigt jäm­fört med pla­ce­bo (”soc­ker­pil­ler”).

För­änd­ring av prestationsförmågan

Diagram över prestationsfärmåga före och efter användning av adapt sport

För­änd­ring av fysisk pre­sta­tions­för­må­ga Stap­lar­na visar för­änd­ring av fysisk pre­sta­tions­för­må­ga efter 28 dagars använd­ning av Adapt Sport jäm­fört med placebo.

Bonu­sef­fekt – för­bätt­rad men­tal skärpa

Hård trä­ning påver­kar även den men­ta­la pre­sta­tions­för­må­gan (skär­pa) som i all­män­het för­säm­ras. Idrot­tar­na fick genom­gå fle­ra tes­ter som mäter till exem­pel trött­het, reak­tions­för­må­ga etc. Resul­ta­ten visas nedan.

Test av reaktionsförmågan

Diagram över reaktionsförmåga före och efter användning av adapt sport

Poängskill­nad Pla­ce­bo & Adapt Sport (Ju mind­re vär­de desto bättre)

A. Con­nors test vid trötthet
(CCPT – Con­nors Con­ti­nu­ous Per­for­man­ce Test). Tes­ten mäter för­må­gan att foku­se­ra samt upp­fatt­nings­för­må­gan i ett stan­dar­di­se­rat dato­ri­se­rat test. Man mäter reaktionsförmågan.

Utvär­de­ring av effek­ter­na av trötthet

Diagram över trötthet före och efter användning av adapt sport

Resul­tat före och efter använd­ning av Adapt Sport (Ju mind­re vär­de desto bättre) 

B. Trött­hets- och svårighetsgradsskalan
FSS (Fati­gue Seve­ri­ty Sca­le) den s k Trött­hets- och svå­rig­hets­grads­ska­lan är en metod för att utvär­de­ra effek­ter­na av trött­het. Ska­lan visar en jäm­fö­rel­se av skill­na­den före och efter behandling.

Adapt Sport – den mest effek­ti­va kombi-nationen

Adapt Sport byg­ger på upp­täck­ten av en så kal­lad syner­gi­ef­fekt (för­stärk­nings­ef­fekt) mel­lan pan­to­tensy­ra (B5) och adap­to­ge­na ämnen i bio­me­di­cinsk studie.

Syner­gi­ef­fekt: 1 +1 = 3

Den bevi­sa­de effek­ten av ADAPT 232 S här­rör från en syner­gis­tisk ver­kan av dess bestånds­de­lar. En mul­ti­tar­get effekt upp­står: 1 + 1 = 3 (se figur).

De adap­to­ge­na egen­ska­per­na för­stärks med det paten­te­ra­de adap­to­gen­kom­plex­et Adapt Sport. 

Den veten­skap­li­ga stu­di­en blev inter­na­tio­nellt upp­märk­sam­mad och pub­li­ce­rad i Glo­bal Medi­cal Disco­ve­ry, 8 maj 2013. Man kan för­enk­lat säga att 1 + 1 = 3, dvs kom­bi­na­tio­nen ger stör­re ver­kan än sum­man av delar­na (= synergieffekt).

adapt sport synergipil

Adapt Sports ambassadörer

Martin Lidberg

MARTIN LIDBERG fd världs­mäs­ta­re i brottning:

Jag är tidi­ga­re världs­mäs­ta­re i brott­ning och har efter min idrotts­kar­riär fort­satt att trä­na hårt och regel­bun­det. När jag använ­der ADAPT SPORT så kän­ner jag en bätt­re åter­hämt­ning både under och efter mina träningspass.

Magnus Nylander

MAGNUS NYLANDER medi­ci­ne dok­tor, närings­fors­ka­re och en av de ledan­de inom nut­ri­on och näring: 

– Att akti­va män­ni­skor och idrot­ta­re beskri­ver att de pre­ste­rar bätt­re och mår så bra av ADAPT SPORT för­vå­nar mig inte och är helt i lin­je med våra veten­skap­ligt pub­li­ce­ra­de “tungt vägan­de” forsk­nings­re­sul­tat. Forsk­nings­stu­di­er som nu får gehör och cite­ras över hela världen.

Johan Edin

Johan Edin, utta­gen till längdlandslaget:

– Om ADAPT SPORT: Jag upp­le­ver mig ännu mer foku­se­rad och orkar inte minst hål­la ihop tek­ni­ken bätt­re när jag trä­nar rik­tigt hårt eller tävlar.

Peter Larsson

Peter Lar­s­son, efter sina sex världs­cup­seg­rar, samt­li­ga tag­na i Düs­sel­dorf, kal­la­des Lar­s­son “Kung­en av Düsseldorf”:

– Efter min skid­kar­riär har jag rest myc­ket i job­bet. Jag har haft pro­blem med åter­kom­man­de infek­tio­ner och lång­va­rig trött­het. Sen jag bör­ja­de att använ­da ADAPT SPORT, har jag bli­vit i stort sett infek­tions­fri, fått mer ener­gi och trött­he­ten är som bortblåst.

Share This