Du har inga produkter i varukorgen.

Välj en sida

Adap­to­ge­ner

Vad är adaptogener?

Adap­to­ge­ner är en rela­tivt nyupp­täckt kate­go­ri av natur­ligt före­kom­man­de sub­stan­ser. De sti­mu­le­rar vårt för­svar mot den påver­kan som upp­står på cell­ni­vå, när vi utsätts för oli­ka for­mer av stress. Adap­to­ge­ner­nas främs­ta egen­skap är att de hjäl­per krop­pen att hjäl­pa sig själv eftersom adap­to­ge­ner ver­kar på grund­läg­gan­de cellnivå.

Adap­to­ge­ner är en spe­ci­ell klass av natur­li­ga ämnen som kan kal­la ”antistress-vita­mi­ner”. Man kan enklast för­kla­ra det­ta genom att jäm­fö­ra med and­ra grup­per t ex antiox­i­dan­ter och stimulantia.

Adap­to­ge­ner är en offi­ci­ell benäm­ning god­känt av både EU:s Euro­pe­an Medi­cal Agen­cy samt ame­ri­kans­ka Food and Drug Admi­nist­ra­tion (FDA).

Logos för european medicines agency och FDA

Adap­to­ge­ners uni­ka egenskaper!

✓ Ökar den fysis­ka och psy­kis­ka energin

✓ Ökar den fysis­ka och psy­kis­ka uthålligheten

✓ Kom­pen­se­rar för effek­ter av sömnbrist

✓ Skyd­dar hjär­na och nerv­sy­stem, vil­ket bland annat för­bätt­rar min­ne och varseblivning

✓ Lind­rar oro och mild depression

✓ Skyd­dar mot vis­sa typer av fria radikaler

En kvinna som håller en planta

Stu­di­er inom rymdmedicin

Fin­mo­to­riskt precisionsarbete

Diagram jämförelse med och utan adaptogener på kosmonauter

I ett sam­ar­be­te med Svens­ka Ört­me­di­cins­ka Insti­tu­tet genom­för­des ett antal fysis­ka och men­ta­la tes­ter på välträ­na­de kos­mo­nau­ter ombord på rymd­sta­tio­nen Mir för att mäta effek­ten av kost­till­skott med adaptogener. 

Tid att för­stå infor­ma­tion (men­tal kapacitet)

Diagram: Förmågan att förstå information hos kosmonauter

Dia­gram­men visar att både den men­ta­la kapa­ci­te­ten och den fin­mo­to­ris­ka pre­ci­sio­nen för­bätt­ra­des under stress.

Skill­nad mel­lan adap­to­ge­ner och stimulantia

Skill­na­den mel­lan sti­mu­lan­tia, som exem­pel­vis kof­fe­in eller efed­rin, och adap­to­ge­ner är att sti­mu­lan­tia ger en kick även när man befin­ner sig i balans. Men sti­mu­lan­sen är kort­va­rig och kan leda till biverk­ning­ar, som hjärt­klapp­ning och sömn­svå­rig­he­ter. Adap­to­ge­ner där­e­mot, ger en jäm­na­re effekt under läng­re tid sam­ti­digt som sin­nens skärps och moto­ri­ken blir bättre.

Diagram: om verkan efter en dos adaptogener

Sti­mu­lan­tia och doping gör att krop­pen till­fäl­ligt pre­ste­rar mer, sedan mås­te mer ener­gi till­fö­ras för att man skall kom­ma upp till nor­mal pre­sta­tions­för­må­ga igen.

Illustration: en dos stimulatia

Skill­nad mel­lan adap­to­ge­ner och antioxidanter

Adap­to­ge­ner ökar krop­pens egen pro­duk­tion av två vik­ti­ga skyd­dan­de sub­stan­ser: neu­ro­pep­tid Y (NPY) och vär­me­chock­pro­te­in 72 (Hsp72).  Antiox­i­dan­ter är ämnen som finns i kos­ten och neut­ra­li­se­rar skad­li­ga fria radi­ka­ler och för­bru­kas på köpet.

illustration adaptogener och antioxidanter

Vad är adaptogener?

Adap­to­ge­ner är en rela­tivt nyupp­täckt kate­go­ri av natur­ligt före­kom­man­de sub­stan­ser. De sti­mu­le­rar vårt för­svar mot den påver­kan som upp­står på cell­ni­vå, när vi utsätts för oli­ka for­mer av stress. Adap­to­ge­ner­nas främs­ta egen­skap är att de hjäl­per krop­pen att hjäl­pa sig själv eftersom adap­to­ge­ner ver­kar på grund­läg­gan­de cellnivå.

Adap­to­ge­ner är en spe­ci­ell klass av natur­li­ga ämnen som kan kal­la ”antistress-vita­mi­ner”. Man kan enklast för­kla­ra det­ta genom att jäm­fö­ra med and­ra grup­per t ex antiox­i­dan­ter och stimulantia.

Adap­to­ge­ner är en offi­ci­ell benäm­ning god­känt av både EU:s Euro­pe­an Medi­cal Agen­cy samt ame­ri­kans­ka Food and Drug Admi­nist­ra­tion (FDA).

Logos för European Medicines Agency och FDA

Adap­to­ge­ners uni­ka egenskaper!

✓ Ökar den fysis­ka och psy­kis­ka energin

✓ Ökar den fysis­ka och psy­kis­ka uthålligheten

✓ Kom­pen­se­rar för effek­ter av sömnbrist

✓ Skyd­dar hjär­na och nerv­sy­stem, vil­ket bland annat för­bätt­rar min­ne och varseblivning

✓ Lind­rar oro och mild depression

✓ Skyd­dar mot vis­sa typer av fria radikaler

En kvinna som håller en planta

Stu­di­er inom rymdmedicin

Fin­mo­to­riskt precisionsarbete

Diagram: jämförelse med och utan adaptogener hos kosmonauter

I ett sam­ar­be­te med Svens­ka Ört­me­di­cins­ka Insti­tu­tet genom­för­des ett antal fysis­ka och men­ta­la tes­ter på välträ­na­de kos­mo­nau­ter ombord på rymd­sta­tio­nen Mir för att mäta effek­ten av kost­till­skott med adaptogener. 

Tid att för­stå infor­ma­tion (men­tal kapacitet)

Diagram: Förmågan att förstå information hos kosmonauter

Dia­gram­men visar att både den men­ta­la kapa­ci­te­ten och den fin­mo­to­ris­ka pre­ci­sio­nen för­bätt­ra­des under stress.

Skill­nad mel­lan adap­to­ge­ner och stimulantia

Skill­na­den mel­lan sti­mu­lan­tia, som exem­pel­vis kof­fe­in eller efed­rin, och adap­to­ge­ner är att sti­mu­lan­tia ger en kick även när man befin­ner sig i balans. Men sti­mu­lan­sen är kort­va­rig och kan leda till biverk­ning­ar, som hjärt­klapp­ning och sömn­svå­rig­he­ter. Adap­to­ge­ner där­e­mot, ger en jäm­na­re effekt under läng­re tid sam­ti­digt som sin­nens skärps och moto­ri­ken blir bättre.

Diagram: verkan efter en-dos adaptogener

Sti­mu­lan­tia och doping gör att krop­pen till­fäl­ligt pre­ste­rar mer, sedan mås­te mer ener­gi till­fö­ras för att man skall kom­ma upp till nor­mal pre­sta­tions­för­må­ga igen.

Diagram: En dos stimulatia

Skill­nad mel­lan adap­to­ge­ner och antioxidanter

Adap­to­ge­ner ökar krop­pens egen pro­duk­tion av två vik­ti­ga skyd­dan­de sub­stan­ser: neu­ro­pep­tid Y (NPY) och vär­me­chock­pro­te­in 72 (Hsp72).  Antiox­i­dan­ter är ämnen som finns i kos­ten och neut­ra­li­se­rar skad­li­ga fria radi­ka­ler och för­bru­kas på köpet.

illustration: adaptogener och antioxidanter
Share This