Du har inga produkter i varukorgen.

Välj en sida

Femi­ne­ral är nomi­ne­rad som Årets kvinnoprodukt

Okt 12, 2017 | Nyhet

Mel­lan den 10 och 12 novem­ber pågår Allt för häl­san mäs­san i Älv­sjö. Nytt för i år är att tid­ning­en Kure­ra i sam­ar­be­te med häl­so­kost­ked­jor­na Life och Häl­so­kraft har instif­tat en täv­ling – Swe­dish Health Awards – där pris till årets bäs­ta inspi­ra­tör, influ­en­ser, blog­ga­re, häl­so­hjäl­te och häl­so­fö­re­tag delas ut. Järn- och mine­ral­till­skot­tet Femi­ne­ral är nomi­ne­rad i klas­sen Årets kvin­no­pro­dukt. Kost­till­skot­tet är fram­ta­get för kvin­nor och byg­ger på en lång tra­di­tion inom folk­me­di­cin, men ock­så modern kli­nisk forsk­ning. Det som gör Femi­ne­ral så bra är att den för­u­tom järn även inne­hål­ler mine­ra­ler, vita­mi­ner, adap­to­ge­ner och antiox­i­dan­ter. Sam­ver­kan mel­lan des­sa natur­li­ga ämnen ska­par en ked­je­ef­fekt som gör att din kropp på ett smi­digt sätt kan till­go­do­gö­ra sig jär­net. Den sär­skil­da bland­ning­en av örter ger hög­re blod­vär­de inom en vec­ka hos de som har ett lite för lågt vär­de. Det visar en kli­nisk stu­die. Femi­ne­ral har även god inver­kan på hud-, hår-, och nagel­kva­li­tet samt är snäll mot magen. Där­för är det onö­digt att gå omkring och vara trött, om trött­he­ten beror på järn­brist. Gå in och rös­ta på oss. Röst­ning­en är öppen fram till och med den 30 okto­ber. Klic­ka på län­ken och rös­ta här: Femi­ne­ral — Årets kvinnoprodukt

Share This