Du har inga produkter i varukorgen.

Välj en sida

Femi­ne­ral

✓ Bätt­re järn­vär­de, snäll mot magen  ✓ Myc­ket mer än bara järn  ✓ Hela mine­ral­ked­jan  ✓ Hjäl­per hud, hår och skö­ra naglar

Järn­till­skot­tet med så myc­ket mer

FeMi­ne­ral är det full­vär­di­ga järn- och mine­ral­till­skott som har en balan­se­rad sam­man­sätt­ning av järn, mine­ra­ler, vita­mi­ner och nog­grant utval­da svens­ka häl­so­sam­ma örter i vår folk­tra­di­tion. Des­sa örter är mine­ral­ri­ka och adap­to­gen­ri­ka. Dess­utom inne­hål­ler de natur­li­ga antiox­i­dan­ter. FeMi­ne­ral är spe­ci­ellt fram­ta­get för kvinnor.

Femi­ne­rals egenskaper

 • Mot järn­brist och trötthet
 • För ett ökat välbefinnande
 • Vack­ra­re hår, hud och naglar
 • FeMi­ne­ral byg­ger på syner­gi­ef­fekt mel­lan fyra grup­per bio­lo­giskt akti­va ämnen: järn med mine­ra­ler, antiox­i­dan­ter, adap­to­ge­ner och vitaminer.

En ren substans

Ingå­en­de adap­to­gen­sub­stans är tes­tad utan anmärk­ning avse­en­de “doping­e­gen­ska­per” av ett UKAS-cer­ti­fi­e­rat labo­ra­to­ri­um i Eng­land, ackre­di­te­rat såväl inom Stor­bri­tan­ni­en som övri­ga EU.

Rekom­men­de­rad dag­lig dos

Ta 20 ml en till två gång­er dagligen.

Var köper jag Femineral?

Köp Femi­ne­ral och övri­ga adap­to­gen­ba­se­ra­de hälso­me­del i vår web­s­hop, häl­so­fack­han­deln eller utval­da apotek.

Femi­ne­ral finns i fly­tan­de form

En flas­ka inne­hål­ler 500 ml. En flas­ka räc­ker i ca en halv till en månad.

Köp Femi­ne­ral

Köp Femi­ne­ral och övri­ga adap­to­gen­ba­se­ra­de hälso­me­del i vår web­s­hop, häl­so­fack­han­deln eller utval­da apotek.

Visad effekt i veten­skap­li­ga studier

Svensk­till­ver­ka­de FeMi­ne­ral höjer blod­vär­det och mins­kar effek­tivt trött­he­ten enligt en kli­nisk stu­die. Stu­di­en pågick fyra vec­kor och fle­ra para­met­rar mät­tes. Exem­pel­vis under­sök­tes Hb-vär­de, trött­het, huvud­värk, kal­la hän­der och föt­ter, för­stopp­ning, skö­ra nag­lar samt väl­be­fin­nan­de. Bland des­sa fak­to­rer upp­vi­sa­de majo­ri­te­ten en klar för­bätt­ring. FeMi­ne­ral har en unik balans mel­lan mine­ra­ler, spåräm­nen, vita­mi­ner, 16 väl­be­prö­va­de svens­ka häl­so­sam­ma örter i vår folk­tra­di­tion samt den adap­to­gen­ri­ka väx­ten Rysk Rot.

Kän­ner du igen dig?

Om man har blod­brist kan man:

✓ kän­na sig trött och orkeslös
✓ bli yr
✓ bli and­fådd lättare
✓ få hjärtklappning
✓ få huvudvärk
✓ kal­la händer

Folio-1460083-Skärpt-A5

Järn­brist är den van­li­gas­te orsa­ken till trött­het bland kvinnor

Cir­ka 40 pro­cent av kvin­nor under 50 år lider av järn­brist – men när pro­ble­met väl upp­stått är det svårt att lösa med enbart bätt­re kost

Van­li­ga orsa­ker till järn­brist är otill­räck­ligt med järn i kos­ten och bris­tan­de för­må­ga att upp­ta järn i blo­det. Genom att regel­bun­det äta en väl avvägd kost eller ett väl avvägt järn- och kost­till­skott kan man före­byg­ga järnbrist.

Där­för har Svens­ka Ört­me­di­cins­ka Insti­tu­tet utveck­lat FeMi­ne­ral®. Ett blod­bildan­de järn- och mine­ral­till­skott för kvinnor

Otill­räck­ligt jär­nin­tag är den van­li­gas­te orsa­ken till trött­het bland kvin­nor. Cir­ka 40 pro­cent av kvin­nor mel­lan 13 och 50 år i Sve­ri­ge har för låga järnvärden.

Jär­nets upp­gift är att bil­da hemo­glo­bin – ett pro­te­in i de röda blod­krop­par­na som trans­por­te­rar syre från lung­or­na till krop­pens oli­ka vävnader.

När väv­na­der­na inte får till­räck­ligt med syre, sänks den fysis­ka och psy­kis­ka pre­sta­tions­för­må­gan. Det är där­för blod­brist gör att man kän­ner sig utmat­tad och orkes­lös. And­ra tec­ken kan exem­pel­vis vara blek­het, kal­la hän­der och föt­ter, huvud­värk, säm­re kon­cent­ra­tions­för­må­ga, skö­ra nag­lar och mins­kad sexlust.

Nam­net FeMi­ne­ral mar­ke­rar att det är kvin­nor­nas sär­skil­da järn­be­hov som stått i fokus vid produktutvecklingen. 

Nam­net fång­ar även pro­duk­tens uni­ka kom­bi­na­tion av järn (med den kemis­ka beteck­ning­en ”Fe”), och and­ra mine­ra­ler som är gynn­sam­ma för järnupptaget.

FeMi­ne­ral – balans mel­lan järn, mine­ra­ler, spåräm­nen vita­mi­ner och beprö­va­de hälsoörter

Det finns oli­ka järn­till­skott. Det är bara FeMi­ne­ral som ger en kom­bi­na­tions-effekt av fyra grup­per bio­lo­giskt akti­va ämnen: järn och and­ra vik­ti­ga mine­ra­ler, vita­mi­ner, antiox­i­dan­ter och adap­to­ge­ner. Till­sam­mans ger det FeMi­ne­ral-effek­ten (se fak­taru­ta nedan). Dess­utom är FeMi­ne­ral snällt mot magen. Det finns inga rap­por­te­ra­de biverk­ning­ar som för­stopp­ning som annars är så van­ligt vid järntillskott.

FeMi­ne­rals goda egenskaper

Enligt Euro­pe­an Food Safe­ty Aut­ho­ri­ty (EFSA) bidrar inne­hål­let i FeMi­ne­ral till:

✓ bildan­det av röda blod­krop­par och pro­te­i­net hemoglobin

✓ nor­mal järn­trans­port i blodet

✓ att öka järnupptaget

✓ att bibe­hål­la nor­ma­la röda blod­krop­par och nor­mal järnomsättning

✓ nor­mal blodbildning

✓ att skyd­da cel­ler­na mot oxi­da­tiv stress

✓ mins­ka trött­het och utmattning

✓ bibe­hål­la nor­malt hår och naglar

Skön­he­ten kom­mer inifrån

Hjäl­per hår, hud och skö­ra naglar

I en kli­nisk under­sök­ning hade FeMi­ne­ral en gynn­sam och påtag­lig effekt även på hår, hud och skö­ra naglar.

Adap­to­ge­ner bidrar till 

Häl­sa och välbefinnande

Den uni­ka sam­man­sätt­ning­en gör FeMi­ne­ral effek­tivt vid jär­nun­der­skott. Men FeMi­ne­ral är även vär­de­fullt ur ett bre­da­re häl­so­per­spek­tiv. Den adap­to­gen­ri­ka väx­ten Rysk Rot bidrar till att åter­stäl­la störd jäm­vikt vid fysisk belast­ning samt stress. Des­sa ver­kar på cellnivå.

Upp­levt välbefinnande*

(hög­re sif­ra är bättre)

I en kli­nisk stu­die visa­de sig den adap­to­ge­na effek­ten genom att kvin­nor­na som fått FeMi­ne­ral upp­lev­de 70 % ökat väl­be­fin­nan­de och 80 % mind­re trött­het, jäm­fört med den grupp som fick ett annat järn­till­skott. Den adap­to­ge­na antistress­ver­kan led­de till hela 90 % mins­kad irri­ta­tion i jämförelsen.

* Kli­nisk stu­die med 60 svens­ka kvinnor.

Nagelskör­het*

(Högt vär­de = låg skörhet)

Det beror på den uni­ka sam­man­sätt­ning­en där: Zink bidrar till att bibe­hål­la nor­mal hår-, nagel- och hud­kva­li­tet. Selen skyd­dar huden mot oxi­da­tiv stress. Ämnet är ock­så vik­tigt för nor­malt hår och nag­lar. Kop­par bidrar till hudens nor­ma­la pig­men­te­ring samt nor­malt hår och bindväv.

* Kli­nisk stu­die Sci Pharm. 2008; 76; 725–742.

FeMi­ne­ral – Hb-vär­det öka­de med i snitt 15 enhe­ter i omfat­tan­de kli­nisk studie

Dess­utom är det skon­samt för magen

I en omfat­tan­de kli­nisk stu­die som är pub­li­ce­rad i en inter­na­tio­nell veten­skap­lig tid­skrift bevi­sa­des FeMi­ne­rals effek­ti­vi­tet. Stu­di­en pågick under fyra vec­kor och ett fler­tal oli­ka para­met­rar mät­tes. Bland des­sa upp­vi­sa­de majo­ri­te­ten en klar för­bätt­ring. Bland annat under­sök­tes Hb-vär­de (hemo­glo­bin-vär­de), antal röda blod­krop­par, väl­be­fin­nan­de, trött­het, för­stopp­ning, kal­la hän­der och föt­ter, skö­ra nag­lar, irri­ta­tion, blek hud och huvud­värk. I stu­di­en jäm­för­de vi med en annan kva­li­tets­pro­dukt på den svens­ka mark­na­den och FeMi­ne­ral gav bätt­re resul­tat i de fles­ta avseenden*.

Hemo­glo­bin­för­bätt­ring i enhe­ten g/l efter 28 dagar. Sta­tis­tiskt sig­ni­fi­kant skillnad.

FeMi­ne­ral öka­de blod­bild­ning­en redan på 1 vec­ka I en annan kli­nisk stu­die, en obser­va­tions­stu­die, del­tog 60 kvin­nor på en kvin­nokli­nik i Göte­borg. Redan efter en vec­ka kun­de man se för­bätt­ra­de blod­vär­den i grup­pen som fått FeMi­ne­ral, vil­ket var över­ras­kan­de snabbt. Hela 40 pro­cent upp­lev­de även ett ökat välbefinnande.

Stap­lar­na visar Väl­be­fin­nan­de före och Väl­be­fin­nan­de efter en vec­kas behand­ling med FeMi­ne­ral. 1 = Myc­ket trött, 2 = Trött, 3 = Nor­mal, 4 = Pigg, 5 = Myc­ket pigg * Stu­die pub­li­ce­rad i Sci­en­tia Phar­ma­ceu­ti­ca: 2008; 76; 725–742.

Stap­lar­na visar Väl­be­fin­nan­de före och Väl­be­fin­nan­de efter en vec­kas behand­ling med FeMineral.
1 = Myc­ket trött, 2 = Trött, 3 = Nor­mal, 4 = Pigg, 5 = Myc­ket pigg

* Stu­die pub­li­ce­rad i Sci­en­tia Phar­ma­ceu­ti­ca: 2008; 76; 725–742.Staplarna visar Väl­be­fin­nan­de före och Väl­be­fin­nan­de efter en vec­kas behand­ling med FeMi­ne­ral. 1 = Myc­ket trött, 2 = Trött, 3 = Nor­mal, 4 = Pigg, 5 = Myc­ket pigg * Stu­die pub­li­ce­rad i Sci­en­tia Phar­ma­ceu­ti­ca: 2008; 76; 725–742.

En unik, balan­se­rad sam­man­sätt­ning gör FeMi­ne­ral effektivt

Mineralkedjan-Femineral-VektorDet som gör FeMi­ne­ral så bra, är dess kom­bi­na­tions­ver­kan. För att opti­malt utnytt­ja järn för bätt­re blod­vär­den krävs ett lag­ar­be­te – eller ked­je­ver­kan – mel­lan oli­ka natur­li­ga ämnen. Exem­pel­vis behövs kop­par (Cu) för att bil­da röda blod­krop­par. För zink (Zn) gäl­ler att under­skott på zink ofta även inne­bär lågt järn­vär­de. Zink är vik­tig för fer­ti­li­te­ten och en vik­tig kom­po­nent i bröst­mjöl­ken. En brist på mine­ra­len mangan (Mn) kan tom ge upp­hov till ane­mi (blod­brist). Mine­ral­ked­jan illu­stre­rar de oli­ka mine­ra­ler­nas samverkan.

FeMi­ne­ral ger dig:

✓ Lättupp­tag­ligt järn.

✓ Mangan, molyb­den, zink, krom, koppar.

✓ Vita­mi­ner­na B1, B2, B6, B9, B12, C och D.

✓ Spåräm­ne­na bor, jod och selen.

✓ 16 väl beprö­va­de beprö­va­de häl­so­sam­ma örter i vår folktradition.

✓ Den adap­to­gen­ri­ka väx­ten Rysk Rot som snabbt ger ener­gi och balans.

✓ Bätt­re järn­vär­de, snäll mot magen

✓ Myc­ket mer än bara järn

✓ Hela mine­ral­ked­jan

✓ Hjäl­per hud, hår och skö­ra naglar

Järn­till­skot­tet med så myc­ket mer

FeMi­ne­ral är det full­vär­di­ga järn- och mine­ral­till­skott som har en balan­se­rad sam­man­sätt­ning av järn, mine­ra­ler, vita­mi­ner och nog­grant utval­da svens­ka häl­so­sam­ma örter i vår folk­tra­di­tion. Des­sa örter är mine­ral­ri­ka och adap­to­gen­ri­ka. Dess­utom inne­hål­ler de natur­li­ga antiox­i­dan­ter. FeMi­ne­ral är spe­ci­ellt fram­ta­get för kvinnor.

Femi­ne­rals egenskaper

 • Mot järn­brist och trötthet
 • För ett ökat välbefinnande
 • Vack­ra­re hår, hud och naglar
 • Mot järn­brist och trötthet
 • För ett ökat välbefinnande
 • Vack­ra­re hår, hud och naglar
 • FeMi­ne­ral byg­ger på syner­gi­ef­fekt mel­lan fyra grup­per bio­lo­giskt akti­va ämnen: järn med mine­ra­ler, antiox­i­dan­ter, adap­to­ge­ner och vitaminer.

En ren substans

Ingå­en­de adap­to­gen­sub­stans är tes­tad utan anmärk­ning avse­en­de “doping­e­gen­ska­per” av ett UKAS-cer­ti­fi­e­rat labo­ra­to­ri­um i Eng­land, ackre­di­te­rat såväl inom Stor­bri­tan­ni­en som övri­ga EU.

Rekom­men­de­rad dag­lig dos

Ta 20 ml en till två gång­er dagligen.

Var köper jag Femineral?

Köp Femi­ne­ral och övri­ga adap­to­gen­ba­se­ra­de hälso­me­del i vår web­s­hop, häl­so­fack­han­deln eller utval­da apotek.

Femi­ne­ral finns i fly­tan­de form

En flas­ka inne­hål­ler 500 ml. En flas­ka räc­ker i ca en halv till en månad.

Köp Femi­ne­ral

Köp Femi­ne­ral och övri­ga adap­to­gen­ba­se­ra­de hälso­me­del i vår web­s­hop, häl­so­fack­han­deln eller utval­da apotek.

Visad effekt i veten­skap­li­ga studier

Svensk­till­ver­ka­de FeMi­ne­ral höjer blod­vär­det och mins­kar effek­tivt trött­he­ten enligt en kli­nisk stu­die. Stu­di­en pågick fyra vec­kor och fle­ra para­met­rar mät­tes. Exem­pel­vis under­sök­tes Hb-vär­de, trött­het, huvud­värk, kal­la hän­der och föt­ter, för­stopp­ning, skö­ra nag­lar samt väl­be­fin­nan­de. Bland des­sa fak­to­rer upp­vi­sa­de majo­ri­te­ten en klar för­bätt­ring. FeMi­ne­ral har en unik balans mel­lan mine­ra­ler, spåräm­nen, vita­mi­ner, 16 väl­be­prö­va­de svens­ka häl­so­sam­ma örter i vår folk­tra­di­tion samt den adap­to­gen­ri­ka väx­ten Rysk Rot.

Kän­ner du igen dig?

Om man har blod­brist kan man:

✓ kän­na sig trött och orkeslös
✓ bli yr
✓ bli and­fådd lättare
✓ få hjärtklappning
✓ få huvudvärk
✓ kal­la händer

Järn­brist är den van­li­gas­te orsa­ken till trött­het bland kvinnor

Otill­räck­ligt jär­nin­tag är den van­li­gas­te orsa­ken till trött­het bland kvin­nor. Cir­ka 40 pro­cent av kvin­nor mel­lan 13 och 50 år i Sve­ri­ge har för låga järnvärden.

Jär­nets upp­gift är att bil­da hemo­glo­bin – ett pro­te­in i de röda blod­krop­par­na som trans­por­te­rar syre från lung­or­na till krop­pens oli­ka vävnader.

När väv­na­der­na inte får till­räck­ligt med syre, sänks den fysis­ka och psy­kis­ka pre­sta­tions­för­må­gan. Det är där­för blod­brist gör att man kän­ner sig utmat­tad och orkes­lös. And­ra tec­ken kan exem­pel­vis vara blek­het, kal­la hän­der och föt­ter, huvud­värk, säm­re kon­cent­ra­tions­för­må­ga, skö­ra nag­lar och mins­kad sexlust.

Cir­ka 40 pro­cent av kvin­nor under 50 år lider av järn­brist – men när pro­ble­met väl upp­stått är det svårt att lösa med enbart bätt­re kost

Van­li­ga orsa­ker till järn­brist är otill­räck­ligt med järn i kos­ten och bris­tan­de för­må­ga att upp­ta järn i blo­det. Genom att regel­bun­det äta en väl avvägd kost eller ett väl avvägt järn- och kost­till­skott kan man före­byg­ga järnbrist.

Där­för har Svens­ka Ört­me­di­cins­ka Insti­tu­tet utveck­lat FeMi­ne­ral®. Ett blod­bildan­de järn- och mine­ral­till­skott för kvinnor

Nam­net FeMi­ne­ral mar­ke­rar att det är kvin­nor­nas sär­skil­da järn­be­hov som stått i fokus vid pro­dukt­ut­veck­ling­en. Nam­net fång­ar även pro­duk­tens uni­ka kom­bi­na­tion av järn (med den kemis­ka beteck­ning­en ”Fe”), och and­ra mine­ra­ler som är gynn­sam­ma för järnupptaget.

FeMi­ne­ral – balans mel­lan järn, mine­ra­ler, spåräm­nen vita­mi­ner och beprö­va­de hälsoörter

Det fi nns oli­ka järn­till­skott. Det är bara FeMi­ne­ral som ger en kom­bi­na­tionse ekt av fem grup­per bio­lo­giskt akti­va ämnen: järn och and­ra vik­ti­ga mine­ra­ler, vita­mi­ner, antiox­i­dan­ter och adap­to­ge­ner. Till­sam­mans ger det FeMi­ne­ral-e ekten (se fak­taru­ta nedan). Dess­utom är FeMi­ne­ral snällt mot magen. Det finns inga rap­por­te­ra­de biverk­ning­ar som för­stopp­ning som annars är så van­ligt vid järntillskott.

FeMi­ne­rals goda egenskaper

Enligt Euro­pe­an Food Safe­ty Aut­ho­ri­ty (EFSA) bidrar inne­hål­let i FeMi­ne­ral till:

✓ bildan­det av röda blod­krop­par och pro­te­i­net hemoglobin

✓ nor­mal järn­trans­port i blodet

✓ att öka järnupptaget

✓ att bibe­hål­la nor­ma­la röda blod­krop­par och nor­mal järnomsättning

✓ nor­mal blodbildning

✓ att skyd­da cel­ler­na mot oxi­da­tiv stress

✓ mins­ka trött­het och utmattning

✓ bibe­hål­la nor­malt hår och naglar

Skön­he­ten kom­mer inifrån

Hjäl­per hår, hud och skö­ra naglar

I en kli­nisk under­sök­ning hade FeMi­ne­ral en gynn­sam och påtag­lig effekt även på hår, hud och skö­ra naglar.

Adap­to­ge­ner bidrar till 

Häl­sa och välbefinnande

Den uni­ka sam­man­sätt­ning­en gör FeMi­ne­ral effek­tivt vid jär­nun­der­skott. Men FeMi­ne­ral är även vär­de­fullt ur ett bre­da­re häl­so­per­spek­tiv. Den adap­to­gen­ri­ka väx­ten Rysk Rot bidrar till att åter­stäl­la störd jäm­vikt vid fysisk belast­ning samt stress. Des­sa ver­kar på cellnivå.

Upp­levt välbefinnande*

(hög­re sif­ra är bättre)

I en kli­nisk stu­die visa­de sig den adap­to­ge­na effek­ten genom att kvin­nor­na som fått FeMi­ne­ral upp­lev­de 70 % ökat väl­be­fin­nan­de och 80 % mind­re trött­het, jäm­fört med den grupp som fick ett annat järn­till­skott. Den adap­to­ge­na antistress­ver­kan led­de till hela 90 % mins­kad irri­ta­tion i jämförelsen.

* Kli­nisk stu­die med 60 svens­ka kvinnor.

Nagelskör­het*

(Högt vär­de = låg skörhet)

Det beror på den uni­ka sam­man­sätt­ning­en där: Zink bidrar till att bibe­hål­la nor­mal hår-, nagel- och hud­kva­li­tet. Selen skyd­dar huden mot oxi­da­tiv stress. Ämnet är ock­så vik­tigt för nor­malt hår och nag­lar. Kop­par bidrar till hudens nor­ma­la pig­men­te­ring samt nor­malt hår och bindväv.

* Kli­nisk stu­die Sci Pharm. 2008; 76; 725–742.

FeMi­ne­ral – Hb-vär­det öka­de med i snitt 15 enhe­ter i omfat­tan­de kli­nisk studie

Dess­utom är det skon­samt för magen

I en omfat­tan­de kli­nisk stu­die som är pub­li­ce­rad i en inter­na­tio­nell veten­skap­lig tid­skrift bevi­sa­des FeMi­ne­rals effek­ti­vi­tet. Stu­di­en pågick under fyra vec­kor och ett fler­tal oli­ka para­met­rar mät­tes. Bland des­sa upp­vi­sa­de majo­ri­te­ten en klar för­bätt­ring. Bland annat under­sök­tes Hb-vär­de (hemo­glo­bin-vär­de), antal röda blod­krop­par, väl­be­fin­nan­de, trött­het, för­stopp­ning, kal­la hän­der och föt­ter, skö­ra nag­lar, irri­ta­tion, blek hud och huvud­värk. I stu­di­en jäm­för­de vi med en annan kva­li­tets­pro­dukt på den svens­ka mark­na­den och FeMi­ne­ral gav bätt­re resul­tat i de fles­ta avseenden*.

Hemo­glo­bin­för­bätt­ring i enhe­ten g/l efter 28 dagar. Sta­tis­tiskt sig­ni­fi­kant skillnad.

FeMi­ne­ral öka­de blod­bild­ning­en redan på 1 vec­ka I en annan kli­nisk stu­die, en obser­va­tions­stu­die, del­tog 60 kvin­nor på en kvin­nokli­nik i Göte­borg. Redan efter en vec­ka kun­de man se för­bätt­ra­de blod­vär­den i grup­pen som fått FeMi­ne­ral, vil­ket var över­ras­kan­de snabbt. Hela 40 pro­cent upp­lev­de även ett ökat välbefinnande.

Stap­lar­na visar Väl­be­fin­nan­de före och Väl­be­fin­nan­de efter en vec­kas behand­ling med FeMi­ne­ral. 1 = Myc­ket trött, 2 = Trött, 3 = Nor­mal, 4 = Pigg, 5 = Myc­ket pigg * Stu­die pub­li­ce­rad i Sci­en­tia Phar­ma­ceu­ti­ca: 2008; 76; 725–742.

Stap­lar­na visar Väl­be­fin­nan­de före och Väl­be­fin­nan­de efter en vec­kas behand­ling med FeMineral.
1 = Myc­ket trött, 2 = Trött, 3 = Nor­mal, 4 = Pigg, 5 = Myc­ket pigg

* Stu­die pub­li­ce­rad i Sci­en­tia Phar­ma­ceu­ti­ca: 2008; 76; 725–742.Staplarna visar Väl­be­fin­nan­de före och Väl­be­fin­nan­de efter en vec­kas behand­ling med FeMi­ne­ral. 1 = Myc­ket trött, 2 = Trött, 3 = Nor­mal, 4 = Pigg, 5 = Myc­ket pigg * Stu­die pub­li­ce­rad i Sci­en­tia Phar­ma­ceu­ti­ca: 2008; 76; 725–742.

En unik, balan­se­rad sam­man­sätt­ning gör FeMi­ne­ral effektivt

Mineralkedjan-Femineral-VektorDet som gör FeMi­ne­ral så bra, är dess kom­bi­na­tions­ver­kan. För att opti­malt utnytt­ja järn för bätt­re blod­vär­den krävs ett lag­ar­be­te – eller ked­je­ver­kan – mel­lan oli­ka natur­li­ga ämnen. Exem­pel­vis behövs kop­par (Cu) för att bil­da röda blod­krop­par. För zink (Zn) gäl­ler att under­skott på zink ofta även inne­bär lågt järn­vär­de. Zink är vik­tig för fer­ti­li­te­ten och en vik­tig kom­po­nent i bröst­mjöl­ken. En brist på mine­ra­len mangan (Mn) kan tom ge upp­hov till ane­mi (blod­brist). Mine­ral­ked­jan illu­stre­rar de oli­ka mine­ra­ler­nas samverkan.

FeMi­ne­ral ger dig:

✓ Lättupp­tag­ligt järn.

✓ Mangan, molyb­den, zink, krom, koppar.

✓ Vita­mi­ner­na B1, B2, B6, B9, B12, C och D.

✓ Spåräm­ne­na bor, jod och selen.

✓ 16 väl beprö­va­de beprö­va­de häl­so­sam­ma örter i vår folktradition.

✓ Den adap­to­gen­ri­ka väx­ten Rysk Rot som snabbt ger ener­gi och balans.

Share This