Du har inga produkter i varukorgen.

Välj en sida

Georg Wik­man nomi­ne­rad till Årets hälsohjälte

Okt 12, 2017 | Nyhet

För 50 år sedan star­ta­de fysi­kern och fors­ka­ren Georg Wik­man Svens­ka Ört­me­di­cins­ka Insti­tu­tet. Georg var först i värl­den att till­ver­ka kost­till­skott av adap­to­ge­ner. Han star­ta­de SÖI som en ide­ell för­e­ning för att han vil­le impor­te­ra­de väx­ter från Ama­zo­nas regn­sko­gar och tan­ken var att utö­ka sina bota­nis­ka kun­ska­per. Men när Georg träf­fa­de Arvid Carls­son, pro­fes­sor vid Göte­borgs Uni­ver­si­tet och bli­van­de Nobel­pris­ta­ga­re, tänk­te Georg om. Pro­fes­sorn fick Georg att vän­da blic­ken mot väx­ter som ökar den all­män­na mot­stånds­kraf­ten, det vill säga, adap­to­ge­ner. Och de skul­le bli star­ten till Ört­me­di­cins­kas framgångssaga.

På 1970-talet blev rysk rot något många vil­le ha. Georg impor­te­ra­de 2,5 ton rysk rot för att till­go­do­se svens­kar­nas behov. På 3 måna­der till­ver­ka­des 6 mil­jo­ner tablet­ter som sål­de slut på en gång.

För 25 år sedan blev adap­to­ge­ner­na en del av rymd­forsk­ning­en. Många års fram­gångs­rik forsk­ning gjor­de att Georg kun­de ta fram pro­duk­ter som Chi San, Kan Jang och Artic Root, varav den sena­re blev årets mest sål­da kost­till­skott. Och nu finns Adapt Life, Adapt Sport och Adapt Lugn, som byg­ger på den tred­je gene­ra­tio­nens adaptogener.

Georgs störs­ta upp­täckt är att han och hans forskar­kol­le­gor kun­de visa hur adap­to­ge­ner­nas huvud­sak­li­ga verk­nings­me­ka­nism fun­ge­rar på cell­ni­vå. I sam­band med det­ta upp­täck­te man att de tre adap­to­ge­ner­na fun­ge­ra­de ännu bätt­re till­sam­mans. Det vill säga, att en syner­gi­ef­fekt upp­stod när de kombinerades.

Resul­ta­ten är inter­na­tio­nellt erkän­da och bland annat pub­li­ce­ra­des SÖI:s till­vä­ga­gång­sätt i tid­skrif­ten Glo­bal Medi­cal Disco­ve­ry i maj 2013.
Och nu är Georg Wik­man nomi­ne­rad till Årets häl­so­hjäl­te i täv­ling­en Swe­dish Health Awards. 

Klic­ka på län­ken och rös­ta fram till och med den 30 oktober:
http://swedishhealthawards.se/kandidat/georg-wikman/ 

Share This