Du har inga produkter i varukorgen.

Välj en sida

Nyhe­ter

Nyhe­ter

Adapt Lugn är nomi­ne­rad till Årets antistressprodukt

Adapt Lugn är nomi­ne­rad till Årets antistressprodukt

Adapt Lugn är ett natur­ligt kost­till­skott som byg­ger på en lång tra­di­tion inom folk­me­di­cin och modern kli­nisk forsk­ning. Den inne­hål­ler rogi­van­de örter och medi­ci­nal­väx­ter som hjäl­per krop­pen att han­te­ra stress, ända ner på cell­ni­vå. Hjärtklappning,…

läs mer
Adapt Sport är nomi­ne­rad till Årets träningsboost

Adapt Sport är nomi­ne­rad till Årets träningsboost

När det gjor­des en omfat­tan­de veten­skap­lig stu­die där drygt 200 top­pid­rotts­män del­tog visa­de den att Adapt Sport mot­ver­kar utmatt­ning efter hård trä­ning. Män­nen som del­tog i stu­di­en utö­va­de både styr­ke- och uthål­lig­hets­spor­ter. Adapt Sport är en svensk upp­täckt och…

läs mer
Georg Wik­man nomi­ne­rad till Årets hälsohjälte

Georg Wik­man nomi­ne­rad till Årets hälsohjälte

För 50 år sedan star­ta­de fysi­kern och fors­ka­ren Georg Wik­man Svens­ka Ört­me­di­cins­ka Insti­tu­tet. Georg var först i värl­den att till­ver­ka kost­till­skott av adap­to­ge­ner. Han star­ta­de SÖI som en ide­ell för­e­ning för att han vil­le impor­te­ra­de väx­ter från Amazonas…

läs mer
Femi­ne­ral är nomi­ne­rad som Årets kvinnoprodukt

Femi­ne­ral är nomi­ne­rad som Årets kvinnoprodukt

Mel­lan den 10 och 12 novem­ber pågår Allt för häl­san mäs­san i Älv­sjö. Nytt för i år är att tid­ning­en Kure­ra i sam­ar­be­te med häl­so­kost­ked­jor­na Life och Häl­so­kraft har instif­tat en täv­ling – Swe­dish Health Awards – där pris till årets bäs­ta inspi­ra­tör, influenser,…

läs mer
Swe­dish Health Awards 2017

Swe­dish Health Awards 2017

I år har Svens­ka Ört­me­di­cins­ka Insti­tu­tet bli­vit nomi­ne­ra­de i hela 5 kate­go­ri­er! Alla fyra pro­duk­ter är nomi­ne­ra­de i fyra oli­ka kate­go­ri­er, och vår grun­da­re Georg Wik­man har dess­utom bli­vit nomi­ne­rad till årets häl­so­hjäl­te. ”Det är verk­li­gen roligt att våra produkter…

läs mer
Ört­me­di­cins­ka på Life kick-off

Ört­me­di­cins­ka på Life kick-off

I hel­gen var det kick-off på både Häl­so­kraft- och Life-ked­jor­na och Ört­me­di­cins­ka var där och pre­sen­te­ra­de vår senas­te pro­dukt Adapt Sport. Innan vec­kan är slut kom­mer alla buti­ker­na att ha pro­duk­ten i sitt sor­ti­ment så pas­sa på att gå in och frå­ga efter den! Hela…

läs mer
Share This