Du har inga produkter i varukorgen.

Välj en sida

Om Svens­ka Ört­me­di­cins­ka Institutet

Om Svens­kas Ört­me­di­cins­ka Institutet

Över 30 års forsk­ning bakom de uni­ka adaptogenprodukterna

Svens­ka Ört­me­di­cins­ka Insti­tu­tet har i över 30 år fram­gångs­rikt utveck­lat och till­ver­kat effek­ti­va och tryg­ga pro­duk­ter med väl­do­ku­men­te­rad effekt; bland annat Kan Jang, Chi­san, Rysk Rot och Artic Root. All pro­duk­tion – från väx­trå­va­ra till fär­dig pro­dukt – sker i Vall­ber­ga söder om Halmstad.

Vår anlägg­ning är cer­ti­fi­e­rad för pro­duk­tion av växt­ba­se­ra­de läke­me­del enligt både GMP (Good Manu­factu­ring Practice) och API (Acti­ve Phar­ma­ceu­ti­cal Ingredient).

Certificates for good manufacturing practice and active pharmaceutical ingredients

Vår verk­sam­het grun­dar sig på:

✓ Över 30 års prak­tisk erfa­ren­het av utveck­ling och till­verk­ning av växt­ba­se­ra­de läke­me­del och kosttillskott.
✓ Lång­va­rigt sam­ar­be­te med fors­ka­re inom bio­me­di­cin vid uni­ver­si­tet och insti­tu­tio­ner i Sve­ri­ge och utom­lands, samt ett omfat­tan­de inter­na­tio­nellt nätverk.
✓ Eget forsk­nings­bib­li­o­tek – ett av Euro­pas störs­ta inom medi­ci­nal väx­ter med över 7 000 volymer.

Vår grund­fi­lo­so­fi är att söka posi­tiv sam­ver­kan mel­lan oli­ka natur­li­ga bio­lo­giskt akti­va ämnen för att fin­na bätt­re och mer e ekti­va produkter.

Man i labbet på örtmedicinska
två kvinnor i labbet på svenska örtmedicinska institutet
Behållare med brun vätska i shis labb
SHI labbet - koppartankar

Svens­ka Ört­me­di­cins­ka Insti­tu­tet har visat och doku­men­te­rat adap­to­ge­ners huvud­sak­li­ga verk­nings­me­ka­nism från cell­ni­vå till orga­nis­m­ni­vå. Insti­tu­tet är världs­le­dan­de inom områ­det adap­to­ge­ner med fler än 50 pub­li­ce­ra­de veten­skap­li­ga artik­lar. Pro­fes­sor Alex­an­der Panos­si­an leder vårt forsk­nings­team i Vall­ber­ga sedan 20 år.

Georg Wikman i biblioteket
Arbetare i SHI labbet
Svenska Örtmedicinska Institutets labb - kvinna vid maskin

Vi har sedan många år ett omfat­tan­de infor­ma­tions­ut­byte och sam­ar­be­te med kva­li­fi­ce­ra­de fors­ka­re och spe­ci­a­lis­ter i bl a Skan­di­na­vi­en, Tyskland, Ryss­land, Hol­land, Kina, USA och Austra­li­en. I Vall­ber­ga äger vi ett av Euro­pas störs­ta forsk­nings­bib­li­o­tek inom medi­ci­nal­väx­ter med över 5 000 volymer.

Över 30 års forsk­ning bakom de uni­ka adaptogenprodukterna

Svens­ka Ört­me­di­cins­ka Insti­tu­tet har i över 30 år fram­gångs­rikt utveck­lat och till­ver­kat effek­ti­va och tryg­ga pro­duk­ter med väl­do­ku­men­te­rad effekt; bland annat Kan Jang, Chi­san, Rysk Rot och Artic Root. All pro­duk­tion – från väx­trå­va­ra till fär­dig pro­dukt – sker i Vall­ber­ga söder om Halmstad.

Vår anlägg­ning är cer­ti­fi­e­rad för pro­duk­tion av växt­ba­se­ra­de läke­me­del enligt både GMP (Good Manu­factu­ring Practice) och API (Acti­ve Phar­ma­ceu­ti­cal Ingredient).

Certificates for good manufacturing practice and active pharmaceutical ingredients

Vår verk­sam­het grun­dar sig på:

✓ Över 30 års prak­tisk erfa­ren­het av utveck­ling och till­verk­ning av växt­ba­se­ra­de läke­me­del och kosttillskott.
✓ Lång­va­rigt sam­ar­be­te med fors­ka­re inom bio­me­di­cin vid uni­ver­si­tet och insti­tu­tio­ner i Sve­ri­ge och utom­lands, samt ett omfat­tan­de inter­na­tio­nellt nätverk.
✓ Eget forsk­nings­bib­li­o­tek – ett av Euro­pas störs­ta inom medi­ci­nal väx­ter med över 7 000 volymer.

Vår grund­fi­lo­so­fi är att söka posi­tiv sam­ver­kan mel­lan oli­ka natur­li­ga bio­lo­giskt akti­va ämnen för att fin­na bätt­re och mer e ekti­va produkter.

Man i labbet på Örtmedicinska
Två kvinnor i labbet på Svenska Örtmedicinska Institutet
Behallare med brun vätska i SHI:s labb
SHI labbet - koppartankar

Svens­ka Ört­me­di­cins­ka Insti­tu­tet har visat och doku­men­te­rat adap­to­ge­ners huvud­sak­li­ga verk­nings­me­ka­nism från cell­ni­vå till orga­nis­m­ni­vå. Insti­tu­tet är världs­le­dan­de inom områ­det adap­to­ge­ner med fler än 50 pub­li­ce­ra­de veten­skap­li­ga artik­lar. Pro­fes­sor Alex­an­der Panos­si­an leder vårt forsk­nings­team i Vall­ber­ga sedan 20 år.

Georg Wikman i biblioteket
Arbetare i SHI labbet
Svenska Örtmedicinska Institutets labb kvinna vid maskin

Vi har sedan många år ett omfat­tan­de infor­ma­tions­ut­byte och sam­ar­be­te med kva­li­fi­ce­ra­de fors­ka­re och spe­ci­a­lis­ter i bl a Skan­di­na­vi­en, Tyskland, Ryss­land, Hol­land, Kina, USA och Austra­li­en. I Vall­ber­ga äger vi ett av Euro­pas störs­ta forsk­nings­bib­li­o­tek inom medi­ci­nal­väx­ter med över 5 000 volymer.

Share This