Du har inga produkter i varukorgen.

Välj en sida

Ört­me­di­cins­ka på Life kick-off

Mar 14, 2017 | Nyhet

I hel­gen var det kick-off på både Häl­so­kraft- och Life-ked­jor­na och Ört­me­di­cins­ka var där och pre­sen­te­ra­de vår senas­te pro­dukt Adapt Sport. Innan vec­kan är slut kom­mer alla buti­ker­na att ha pro­duk­ten i sitt sor­ti­ment så pas­sa på att gå in och frå­ga efter den!

Hela tea­met från Svens­ka Ört­me­di­cins­ka Insti­tu­tet var där och en av ljus­punk­ter­na var Mar­tin Lid­berg och nut­ri­tionslä­ka­ren Mag­nus Nylan­ders före­läs­ning om deras erfa­ren­he­ter av Adapt Sport. Mag­nus berät­ta­de även om en stor stu­die på över 200 eli­tid­rot­ta­re och hur Adapt Sport påver­ka­de deras fak­tis­ka pre­sta­tion, åter­hämt­ning och dess­utom ett antal blod­pa­ra­met­rar såsom mjölk­sy­ra nivå­er, syresätt­ning av blo­det och balan­sen mel­lan kor­ti­sol och testos­te­ron i krop­pen. Idrot­tar­na upp­lev­de dess­utom mer ener­gi och bibe­hål­len men­tal foku­se­ring trots den myc­ket hår­da trä­nings­pe­ri­o­den på 28 dagar.

Själv­klart hade vi ock­så tid att fira till­sam­mans med butiks­per­so­na­len på lör­dags­kväl­len under en god mid­dag med trev­lig underhållning!

Share This